Recenzia
27.06.2008

Bytové domy na Slovensku - Zostavila Andrea Bacová - Ako si postavíme, tak budeme bývať

Ako si postavíme, tak budeme bývať

Bytové domy na Slovensku

Zostavila Andrea Bacová

Bratislava, Vydavateľstvo Eurostav 2007

Autori, renomovaní súčasní slovenskí architekti, v troch častiach tejto publikácie nastavujú zrkadlo súčasnému trendu bývania u nás. V teoretickej časti oboznamujú čitateľa s viacerými faktormi, historickými, sociologickými, architektonickými, ekonomickými, urbanistickými a i., ktoré podmieňujú vývin kultúry bývania. So zmenou životných podmienok sa menia aj nároky na vzhľad a funkčnosť bytových domov. Teoreticky zamerané štúdie v tejto časti umožňujú nielen konštatovať, ako žijeme, kde bývame, ale aj porovnávať skutočnosť s potrebami, teda, ako by sme mali bývať, a predvídať vývoj, ako budeme bývať. V ďalšej, recenznej časti predstavujú odborníci dvanásť nových bytových domov, ktoré nedávno pribudli v Bratislave, Žiline, Trnave a Prešove. Ich názory a kritické hodnotenia nemajú význam len pre odborníkov, ale predovšetkým pre užívateľov bytov v týchto domoch, teda aj pre širokú verejnosť, ktorá sa takto dozvie, na aké kvality sa zameriavať pri kúpe nového bytu. V záverečnej časti publikácie dostali slovo predstavitelia developerských a investorských firiem v diskusii na tému bytový dom ako trhový produkt. Z viacerých zaujímavých názorov na problémy, ktoré sa nás v súčasnosti bezprostredne v súvislosti s bývaním dotýkajú, asi najviac rezonuje otázka bývania staršej populácie. Starnutie populácie je celoeurópsky trend, v okolitých krajinách sa už stavajú bytové domy pre seniorskú komunitu, ktorých súčasťou sú aj sociálne a opatrovateľské služby. Len naša sociálna a bytová politika akoby verila vo večnú mladosť. Diskutujúci sa zamýšľajú aj nad revitalizáciou sídlisk a renováciou panelových domov. Pri súčasných podmienkach je stále lacnejšia výstavba nových bytov ako obnova panelákov.