Recenzia
28.04.2015

Firma Pittel a Brausewetter v dejinách Slovenska - Ľudovít Hallon

Ľudovít Hallon (1958) vyštudoval slovenský jazyk a dejepis na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Krátko pracoval v Historickom ústave Slovenského národného múzea, od roku 1986 pôsobí v Historickom ústave SAV, od roku 2009 ako vedúci Oddelenia dejín vied a techniky. Zameriava sa na dejiny hospodárstva a  techniky na Slovensku a  v  strednej Európe v 20. storočí.

Málokto vie, čo spája architektonické skvosty nášho hlavného mesta postavené v prvej polovici minulého storočia, napríklad budovy Reduty, Filozofickej fakulty UK, modrý kostolík aj s  komplexom neďalekého gymnázia, budovy hlavnej pošty, niekdajšej Mestskej, teraz Slovenskej sporiteľne, Textilných závodov Danubius či „Manderláku“, ale aj stavby v iných mestách Slovenska (kolonádový most či kúpeľný dom Irma v Piešťanoch). Všetky spomínané budovy postavila bývalá rakúskouhorská firma Pittel a Brausewetter, ktorá vznikla v Bratislave v 70. rokoch 19. storočia. Ako už samotný názov hovorí, založili ju dvaja páni: stavebný inžinier Victor Brausewetter, pôvodom z  východného Pruska, ktorý bol v  čase vzniku firmy hlavným inžinierom výstavby Považskej železnice na Slovensku, a barón Adolf Pittel, podnikateľ v oblasti výroby cementu. Po zániku Rakúsko-Uhorska sa hlavné sídlo firmy presunulo do Viedne, vznikol nový československý podnik s  centrálou v Prahe, ale filiálka v Bratislave mala počas prvej ČSR i Slovenského štátu svoje autonómne postavenie. Začiatkom 50. rokov však v rámci zoštátňovania na Slovensku zanikla, podstatná časť majetku prešla do novovzniknutého štátneho podniku Priemstav Bratislava a vedenie natrvalo ostalo vo Viedni. Po roku 1990 bola bratislavská filiálka obnovená a  podieľa sa v rámci hlavného mesta predovšetkým na rekonštrukciách či budovaní dopravných stavieb.

Je potešiteľné, že po vzájomnej dohode s  firmou vznikla na pôde Oddelenia dejín vedy a  techniky Historického ústavu SAV myšlienka spracovať v rámci projektu Vega bohaté dejiny firmy. Tejto úlohy sa ujal vedúci oddelenia Ľudovít Hallon, a  tak sa na pulty našich kníhkupectiev dostala významná publikácia Firma Pittel a Brausewetter v dejinách Slovenska s podtitulom Priekopník betónového staviteľstva z Bratislavy. Určená je širšej verejnosti. Odborníkov určite zaujmú opisy technológií stavieb, konštrukčné riešenia i údaje o stavebných rozmeroch. V knihe sa však rozvíja aj významný historický a spoločenskovedný rozmer, pretože prináša informácie o  vývine stavebného priemyslu na Slovensku od konca 19. storočia až do 50. rokov minulého storočia. Publikácia je napísaná prístupným spôsobom, pričom základný historický aspekt je prezentovaný veľmi príťažlivo. Čitateľ sa postupne oboznamuje so zaujímavými technickými údajmi i historickými faktami spojenými s dôležitými reprezentatívnymi budovami, okolo ktorých denne chodí alebo ich pozná z videnia či literatúry. Najvýznamnejšie stavby tejto firmy sú zobrazené vo fotografickej prílohe.