Recenzia
Martina Matyášová
16.02.2015

Imitácia alúzia plagiát

Imitácia alúzia plagiát

Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta 2014

Otázka medzitextového nadväzovania je živo diskutovanou témou aj v súčasnej literatúre a literárnej vede. Dôkazom toho je zborník Imitácia alúzia plagiát, ktorý vznikol v súvislosti s organizovaním medzinárodnej vedeckej konferencie Literárne akcenty 18. septembra 2013. Podujatie sa konalo pod záštitou Katedry slovenskej literatúry na FF UKF v Nitre a prednášajúci prišli nielen zo Slovenska, ale aj z Čiech, Srbska a Rumunska. Dovedna v 16 príspevkoch je rozpracovaná problematika literárnych vzťahov a medzitextového nadväzovania, pričom je možné zaznamenať rozmanitosť prístupov a vedeckých pohľadov i zasadenie zvolenej témy do rozdielnych literárnych období a autorských generácií.

Pôdorys anekdoty ako stavebný princíp prózy je štúdiou o význame a používaní anekdoty v oblasti kultúrnej a spoločenskej praxe, ako aj v literatúre. Igor Hochel tento žáner najskôr definuje a následne naň nazerá cez prizmu Švantnerovho diela. Zuzana Čížiková sa vo svojom príspevku venovala otázke vývinu a formovania slovenskej vojvodinskej prózy. Za jej zakladateľa sa pokladá Ján Čajak st., v tvorbe ktorého vidieť mnohé spoločné prvky s prózami Vajanského. Na dôležitosť a výnimočnosť autorskej korešpondencie, zápiskov, denníkov a záznamov upozornila v príspevku Literárne akcenty a pamäť literárnejhistórie Viera Žemberová. Radek Malý sa zaoberal problematikou plagiátorstva v súvislosti s tzv. gollovskou aférou. Svoje zastúpenie mala aj duchovná literatúra, konkrétne žáner apokryfu v štúdii Jána Gallika a otázka parodovania sakrálneho žánru, ktorú ozrejmila Jana Juhásová. Alúziu v autorskej rozprávke 21. storočia priblížil Peter Naščák.

Komentovaním niektorých príspevkov sme chceli poukázať na tematickú i prístupovú rôznorodosť vo vzťahu k centrálnej téme. Možnosti vnímania tohto diela sú preto mnohoraké. Nie je striktne ohraničené len oblasťou literárnej vedy a kritiky, ale ponúka priestor pre nahliadnutie aj odborníkom z viac či menej príbuzných odborov.