Recenzia
29.09.2008

Ján Findra - Základné míľniky na ceste za univerzitou - Základné míľniky na ceste za univerzitou

Základné míľniky na ceste za univerzitou
Univerzitný profesor Ján Findra už niekoľko rokov nosil myšlienku knižne publikovať rozhodujúce udalosti súvisiace so zrodom Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (1992), ktorá si vlani pripomenula pätnáste výročie.

Ján Findra: Základné míľniky na ceste za univerzitou

Banská Bystrica, Univerzita Mateja Bela 2007

Univerzitný profesor Ján Findra už niekoľko rokov nosil myšlienku knižne publikovať rozhodujúce udalosti súvisiace so zrodom Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (1992), ktorá si vlani pripomenula pätnáste výročie. Autor predstavuje míľniky ako sled kľúčových udalostí v príčinných súvislostiach a časových následnostiach. Ich dôležitosť podporuje širším, všeobecným, i osobnejším, jedinečným kontextom. Jej príbeh rozpráva faktograficky vystuženou esejou s jemnými črtami memoárovej literatúry, pravdaže, s významným nadčasovým rozmerom.

Knihe nemožno uprieť úsilie opierať sa o zásadné udalosti predovšetkým v ich vtedajšom kontexte. Autor uznáva a vyznáva princíp ad fontes (k prameňom), pričom si uvedomuje rozdiely medzi podstatným a okrajovým faktom. Nebráni sa   ani nebulvarizujúcemu vykresleniu sprievodných drobností. Rozvážne vstupuje do archívov, siaha po zápisniciach z rokovaní, študuje administratívno-právne dokumenty rozličného druhu, pôvodu a určenia. Pozornosť venuje oficiálnej pracovnej a osobnej listovej korešpondencii, súbežným parlamentným komunikátom a legislatívnym podkladom. Všíma si dobovú tlač, využíva aj vlastný osobný archív a pramenné súbory blízkych spolupracovníkov a kolegov. Zdroje podrobuje požadovanej kritike a upevňuje ich nosnosť na viacerých úrovniach. Takto potvrdzuje výpovednú hodnotu faktov a zaručuje ich požadovanú interpretačnú silu.

Objektivizujúcu líniu Findrovej knihy treba považovať za vskutku zásadnú. Autor sa totiž popri systémovom výbere, spracovaní a približovaní okolností, ktoré ovplyvňovali zrod UMB, nevyhýba ani korigovaniu viacerých poznatkov, ktoré boli v doterajších spracovaniach uvádzané menej dôsledne, občas skreslene a niekedy aj úplne ináč. Bez zveličenia: vo Findrovom texte niet názoru, tvrdenia či zaujímania postoja bez opory v príslušných prameňoch.

Autor si popri vlastných návratoch do začiatku 90. rokov privolával na pomoc pri budovaní a tvárnení textu do výslednej podoby aj svoje okolie. Najmä k podnetom prvých, neoficiálnych recenzentov sa staval vnímavo a ústretovo. Dielo prípustne prepracúval, dopĺňal, niektoré dáta opätovne triedil, usporadúval a vzťahovo spriezračňoval. Zachoval však svoj základný imperatív a úpravy vykonával s jasne stanoveným cieľom: podať faktograficky dôkladnú, čitateľsky zaujímavú výpoveď vybavenú osobnostným vyjadrením, skúsenosťami a nadčasovým poznaním. Takto opäť potvrdil, že „...isté idey sa oplatí presadzovať jednoducho preto, že ich považujeme za správne, a nie preto, že je to pre nás výhodné“ (s. 9).

Publikácia (znova) uvádza do nedávno uplynulých čias viac či menej zainteresovaných spolupútnikov. Mieni však osloviť aj tých, ktorí priamo ne(za)žili obdobie cesty za univerzitou v rokoch 1990 – 1992, spojenej s menom Jána Findru a s rozvinutím a budúcnosťou univerzitného školstva v Banskej Bystrici. Má ambície stať sa nielen plastickou spomienkou na vynaložené úsilia, nadhľadovým pripomenutím svetlých i slabších chvíľ protagonistov – pôvodcov snáh rozličného druhu – a potvrdením úspešnosti dobových kľúčových počinov. Predovšetkým však chce byť priamym poučením z minulosti pre dnešné žitie a budúce časy.

             Vladimír  Patráš