Recenzia
Vieroslav Júda
05.01.2005

Lexikón ústavného práva - Jaroslav Chovanec – Igor Palúš - Lexikón práva

Lexikón práva

Jaroslav Chovanec  –  Igor Palúš

Lexikón ústavného práva

Bratislava, Procom 2004

Záujem nakladateľstiev o odborné vedecké publikácie z odboru štátu a práva v súčasných trhových podmienkach je veľmi malý. O to väčšie úsilie musia vynaložiť autori, ktorí sa podujmú  vydať takúto teoreticko-právnu publikáciu, pri jej presadení na knižnom trhu.

Tieto podmienky neodradili autorov prof. JUDr. Jaroslava Chovanca, CSc. a prof. JUDr. Igora Palúša, CSc., pedagógov Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, od zámeru vydať Lexikón ústavného práva. Obidvaja autori sa profesijne orientujú na riešenie teoreticko-právnych problémov spojených s aplikačnou praxou ústavného práva. Tentoraz stáli pred neľahkou úlohou reprezentatívneho výberu hesiel, aby v publikácii obsiahli zvolenú problematiku, ku ktorej pristupujú nie parciálne, ale systémovo, medziodborovo. Len takýto prístup umožňuje skúmať nastolenú problematiku komplexne. V lexikóne analyzujú nielen odborné termíny ústavného práva, ale systematicky ponúkajú základné pojmy zo všeobecnej štátovedy, teórie práva, filozofie práva a politológie.

Heslá sú usporiadané podľa abecedného zoznamu, každé obsahuje analýzu daného problému s odkazmi na ďalšie súvisiace heslá, čo nielen uľahčuje orientáciu, ale okamžite informuje čitateľa v širších súvislostiach a väzbách. Pri názve každého hesla sa nachádza aj etymologická analýza jeho významu.       

Na záver publikácie autori zaradili aktuálne znenie základného zákona nášho štátu, čo umožňuje čitateľovi priamo konfrontovať obsah hesiel s textom ústavy. Najvýznamnejšie novely, ktoré podstatne menia text Ústavy po vstupe SR do Európskej únie a z toho vyplývajúce účinky na právny poriadok SR autori zvýraznili.

Publikácia je prehľadne usporiadaná, písaná odborným, ale pritom širokej verejnosti zrozumiteľným jazykom. Preto ju odporúčame do pozornosti  študentom právnických fakúlt, ako aj poslucháčom vzdelávacích  zariadení orgánov štátnej správy, ale aj všetkým, ktorí majú záujem rozšíriť svoje vedomosti v štátoprávnej problematike. 

Vieroslav  Júda