Recenzia
Mary Wecheche
11.03.2009

Na prahu modernej doby - Kolektív autorov - Dokumenty z doby emancipácie

Dokumenty z doby emancipácie

Dokumenty z doby emancipácie

Kol. autorov: Na prahu modernej doby, Bratislava, Literárne informačné centrum Bratislava 2008

  Deviaty zväzok Prameňov k dejinám Slovenska a Slovákov nadväzuje na predchádzajúce výbery zo vzácnych historických prameňov a listín od najstarších čias a cez dokumenty a archívne materiály zahŕňa obdobie rokov 1790-1848. Vedeckí redaktori PhDr. Dušan Škvarna, PhD. a Mgr. Peter Šoltés, PhD. spoločne s autorským kolektívom rozdelili výber do šiestich tematických častí. S podtitulom Súmrak stavovskej a úsvit národno-občianskej spoločnosti umožňuje nahliadnuť do politickej a verejnej sféry, na formovanie národnej identity Slovákov, na hospodárstvo a sociálnu štruktúru. Čitateľsky zaujímavé sú informácie o školách, vede, cirkvi, výchove a príklady každodennosti s ukážkami dobových dokumentov. Základ edičného cyklu tvorí publikovanie doteraz nevydaných dokumentov. Podstatnú a nevšednú časť tvoria pramene, ktoré interpretujú bežný život dobového človeka a spoločnosti. Práve predposledná a posledná časť podčiarkuje celistvý obraz spoločnosti. Textové dokumenty dopĺňa farebná obrazová príloha, prehľad najvýznamnejších udalostí, menný a miestny register. Kniha reprezentatívne sprostredkúva dané obdobie. Dokumentačný materiál v predostretom historickom horizonte slúži ako primárny zdroj poznania. Dušan Škvarna uvádza: „Tento zväzok prameňov sme zostavili tak, aby priblížil čo najpestrejšie jeho hlavné problémy a tendencie vývoja, dynamiku premien a zotrvačnosť stereotypov, rôznosť nádejí a obáv. Preto sa jeho zostavovatelia nádejajú, že prispeje k oživeniu záujmu o toto obdobie a položí základ prípravám ďalších, špecializovaných edícií prameňov o dobe, v ktorej sa tvorili základy sociálnej, ľudskej, občianskej a národnej emancipácie.“ Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov sú veľmi cennou edíciou s výraznou historicko-vednou hodnotou.

Mária Wecheche