Recenzia
Peter Mráz
07.10.2014

Príležitosti príležitostnej poézie

Príležitosti príležitostnej poézie
Názov zborníka Príležitosti príležitostnej poézie (Filozofická fakulta UCM) evokuje výskumy Albína Bagina v oblasti literárnohistoricky a literárnokriticky marginalizovaných žánrov príležitostnej poézie. Pokúša sa o odokrytie ich aktuálnej interpretačnej podnetnosti. Zväzok editovaný Mariánom Kamenčíkom sa sústreďuje na texty staršieho dáta. Práve ony majú potenciál osloviť aj dnešného príjemcu. Ako dokladajú štúdie Miloslava Konečného, Mariána Kamenčíka či Lenky Riškovej, viacerí tvorcovia príležitostných básnív minulých storočiach našich dejín využívali objednávku na text meninovej, narodeninovej, svadobnej alebo pohrebnej básne ako šancu umelecky sa vyjadriť. Navyše, keďže publikačných možností nebývalo pre básnikov nikdy nazvyš, práve tvorba príležitostnej poézie sa stala podstatným momentom formujúcim kultúrnospoločenský aj literárny život v konkrétnej obci, resp. v užšie vymedzenom okruhu jej čitateľov. Básnici ju vnímali ako skúšobný kameň etablovania umelecky progresívnych prvkov, príležitostnej poézie sa nevzdávali po celý svoj život, aby viaceré z príležitostných básní urobili jadrom svojej tvorby. Aj preto je zborník analyzujúci príležitostnú poéziu Jána Filického, Bohuslava Tablica či Pavla Vajaja inšpiratívnym podnetom pre návrat k žánrovému bohatstvu staršej literatúry.