Recenzia
Jana Orieščiková
27.01.2014

Sila jazyka - Juraj Dolník

Prostredníctvom vlastného videnia rozmanitých aspektov jazyka v živote používateľov vznikla po publikácii Juraja Dolníka Jazyk – človek – kultúra (2010) autorova monografia Sila jazyka. Kniha integrujúca aspekty filozofické, (inter)kulturologické, etnické, sociálne (i sociolingvistické), translatologické, spisovnojazykové, cez ktoré sa tiahne aj otázka metodologického prístupu, je reflexiou možností spojených s nazeraním na jazyk z rôznych perspektív. Uvedením jazyka do vzťahu s kultúrou v prvej, bohato členenej kapitole Sila a jednota jazyka, sú vymedzené atribúty sily jazyka, ako napríklad antropotvorná sila, formujúca a zároveň limitujúca kolektívnotvorná (i kohézna) sila materinského jazyka, na pozadí ktorej sa môže prejaviť jedinečnosť individuality, a teda formovať kolektívno-jedinečná osobnosť. Koexistencia jazykových kultúr i metodologických prístupov ku kultivovaniu spisovného jazyka rezonuje v druhej kapitole Jazyk v svetle kulturológie a sociálnych významov. Ak by sa čitateľ viac zaujímal o cudzie ako vlastné prostredie, môže ho upútať kapitola Jazyk v perspektíve cudzosti. Uvažovanie o cudzosti a reálnej jazykovej situácii sa autorovi stalo aj východiskom otázky slovensko-maďarských vzťahov a sociolingvistického výskumu realizovaného na južnom Slovensku. Atribút cudzosti uzatvára monografiu kapitolou Import cudzích textov prekladaním.

V informačne i tematicky hutnej publikácii sa harmonizujú možnosti jazyka i limity jeho pôsobenia. Osloviť môže lingvistov, študentov a kohokoľvek, kto verí v silu jazyka i kultúry, v ktorej žije.