Recenzia
Naďa Čeklová
05.09.2013

Umelecký text v tvorivých interpretáciách - Martina Petríková

Umelecký text v tvorivých interpretáciách
Problematikou tvorivosti sa zaoberá publikácia Umelecký text v tvorivých interpretáciách (Vydavateľstvo Prešovskej univerzity 2012) od Martiny Petríkovej. Na pole literárnej vedy prináša osvieženie, keďže literárnovednú reflexiu umeleckých textov pre deti a mládež prepája s ich tvorivou interpretáciou v prostredí školy a knižnice. Autorka znovu oživuje a prinavracia do didaktickej komunikácie tvorivosť, ktorá vyplynula z poznania, že dívajúc sa na svet našimi „vnútornými“ očami objavíme v sebe tvorivé dieťa. Publikáciu totiž Petríková venovala dieťaťu v nás, keďže verí, že „len“ ono nemôže nikdy prestať snívať a tvoriť lepší a krajší svet. A práve v tomto farebnom a tvorivom, no predovšetkým literárnovednom priestore ponúka autorka náčrt skúmanej problematiky, literárnovednú reflexiu problémov, ako aj návrhy na tvorivú interpretáciu umeleckého textu. Autorka putuje svetom rozprávok, modlitieb a spoločenskej prózy, no nevyhýba sa ani skúmaniu vzťahu obrazu a slova, pričom toto spolubytie skúma nielen na osi verbálne – obrazové, konvenčné – symbolické, ale identifikuje aj čistú plochu v texte ako aktívny výtvarný prvok, všíma si typografickú úpravu ako vizuálnu časť knihy a predpokladá aj jej adekvátnu sémantickú hodnotu. Tvorivosť a poetický naturel autorky sa odzrkadľuje už v podnázvoch kapitol, napríklad Reflexie o rozprávkach, v ktorých sa pestuje radosť.

Potenciálni čitatelia, študenti pedagogických a filozofických fakúlt, učitelia na primárnom stupni školského vzdelávania či študenti odboru knižnično-informačné štúdiá, ale nielen tí, majú možnosť osvojiť si postupy recepcie umeleckého textu v literárno-vzdelávacom a literárno-výchovnom procese, to znamená pri práci s vybranými literárnymi dielami Jaroslavy Blažkovej, Dušana Dušeka, Ľubomíra Feldeka, Štefana Moravčíka, Stanislava Rakúsa, Milana Rúfusa, Márie Ďuríčkovej, Erika Jakuba Grocha a Jany Bodnárovej. Kniha je teda venovaná okrem teoretických a metodologických východísk pri tvorivej interpretácii textov aj autorom generácie Mladej tvorby, pričom poznanie ich poetiky autorka dopĺňa aj o recepciu diel tých autorov, ktorí túto „generáciu“ svojou tvorbou dotvárali a v istých aspektoch aj presahovali.

Publikácia predstavuje dlho očakávaný a nesmierne potrebný text v recepčnom priestore literatúry pre deti a  mládež. Prinavracia do škôl i knižníc absentujúcu dávku tvorivosti, invencie, zážitkovosti. Stačí len čítať a uveriť dieťaťu ukrytému v nás…