V priestoroch Miestnej knižnice
Petržalka na Prokofievovej ulici
v Bratislave sa 9. februára kona-
lo prvé stretnutie Dievčenského
klubu. Úlohu garantky klubu pri-
jala spisovateľka Lena Riečanská,
ktorá na besede predstavi la knihu
Ach, tá Joja! (TRIO Publishing).
Desať zúčastnených školáčok spolu s vydavateľkou Mag-
dalénou Fazekašovou diskutovalo o priateľstve. Riečanská
prezradila, že v spolupráci s vydavateľstvom pripravuje
pokračovanie príbehov pre dievčatá. Inšpiráciou by mali
byť práve stretnutia s dievčatami, ktoré jej pomôžu vy-
tvárať autentické príbehy troch hrdiniek. Tematicky sa
chce naďalej venovať otázkam priateľstva, rodiny, rieše-
nia konfliktov, a taktiež úskaliam a nástrahám internetu
a moderného sveta.
Pri tejto príležitosti sme sa porozprávali s vydavateľkou
Magdalénou Fazekašovou:
Ako vznikol nápad vytvoriť Dievčenský klub a kto sa podieľa na jeho or-
ganizovaní?
Vznikol veľmi spontánne. Na Bibliotéke dievčatá zaujala beseda s Lenou Riečanskou
o jej knihe Ach, tá Joja! Požiadali autorku, či by sa nechcela stať garantkou klubu, kde
by si dievčatá vymieňali zážitky z prečítaných kníh, rozprávali sa o témach, ktoré ich
v knihách zaujali, prípadne by si volali odborníkov na diskusiu na ich lepšie osvetlenie.
Nápadu sa chytila Miestna knižnica v Petržalke, Múza n. o., občianske združenie Mama,
tata, čítajte s nami a vydavateľstvo TRIO Publishing, ktoré sa systematicky venuje vy-
dávaniu kníh pre deti.
Aké ste mali ohlasy na prvé februárové stretnutie?
Aj prvé stretnutie sa nieslo v znamení knihy Ach, tá Joja! Joja je prvou knižkou plánovanej
série Navždy kamošky o troch trinásťročných dievčatách, ktoré spolu prežívajú radosti
i starosti dospievania. Na prvom stretnutí klubu sa dievčatká spontánne rozhovorili o téme
priateľstva… Zároveň načrtli ďalšie inšpiratívne témy a vniesli do diskusie zaujímavý
slovník (vedeli ste napríklad, čo je to prespávačka?). Potešilo nás, že sa na Facebooku
ozvali viaceré mamičky, ktoré sa pýtali, či takéto kluby nie sú náhodou aj inde.
Čo bude náplňou ďalších stretnutí a ako často sa budú konať?
Dievčenský klub pri Miestnej knižnici v Petržalke by sa mal schádzať raz do mesiaca
a plánujeme na ňom prebrať zaujímavé témy, ktorými dievčatá vo veku medzi 9 až 13 rokov
žijú. Pri výbere tém budeme vychádzať z knižných publikácií určených pre deti v tomto
veku. Chceli by sme, aby si deti uvedomili, že knižky poskytujú aj „návody“ a „sprostred-
kovanú skúsenosť“, ako si poradiť s problémami v bežnom živote. Na najbližšom stretnutí
by sme sa radi venovali téme súrodeneckých vzťahov, rivalite medzi súrodencami, ich
vzájomným vzťahom i vzťahom s rodičmi i so starými rodičmi, problémom typu „teba
majú radšej ako mňa“, „prečo sa ty (mladšia) musíš stále vláčiť za mnou“, „ja to na teba
poviem mame, ocovi“ a pod. Ale keďže rátame s tým, že dievčatá si do klubu „donesú“
vlastné skúsenosti a problémy, možno sa diskusia bude uberať úplne iným, oveľa zaují-
mavejším smerom. Témy oživíme aj stretnutiami s odborníkmi – vizážistkou, kaderníčkou,
dermatologičkou, psychologičkou, odborníčkou na etiketu a pod., ktoré prinesú vlastné
rady, ako sa vyrovnať s otázkami dospievania.