Medzi knižnými novinkami, ktoré sa prezentovali počas Bibliotéky, bol aj Historický atlas evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Našim čitateľom túto publikáciu predstavuje riaditeľ vydavateľstva Tranoscius v Liptovskom Mikuláši Ľubomír TURČAN.


 

• Atlas je výnimočný tým, že históriu evanjelickej cirkvi na území dnešného Slovenska až do začiatku 21. storočia zachytáva v atraktívnej vizuálnej podobe – prostredníctvom máp. Ako vznikala táto publikácia?
– Historický atlas má formát klasického školského atlasu, na 176 stranách rozdelených na šesť kapitol zachytáva históriu evanjelikov augsburského vyznania na území bývalého Horného Uhorska krátko po vystúpení Martina Luthera v roku 1517. Každá kapitola sa začína úvodným textom, ktorý približuje konkrétne historické obdobie, dôležité udalosti a súvislosti; potom nasleduje súbor máp zobrazujúcich jednotlivé aspekty daného obdobia, napr. zakladanie zborov, budovanie kostolov, škôl, tlačiarní, územnosprávnu organizáciu cirkvi atď. Atlas je výsledkom šesťročnej práce početného autorského kolektívu pod vedením doc. RNDr. Dagmar Kusendovej, CSc., zodpovednej za mapovú časť, a PhDr. Mojmíra Benžu, PhD., vedeckého redaktora textovej časti. Na získavaní a spracovaní rozsiahleho historického materiálu a jeho stvárnení do kartografickej podoby sa podieľal kolektív pracovníkov z Prírodovedeckej fakulty a Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, z Ústavu etnológie a Ústavu politických vied Slovenskej akadémie vied, Slovenskej národnej knižnice v Martine a ďalších inštitúcií.

• Kto finančne podporil vydanie tejto publikácie a komu je určená?
– Publikácia vznikla s finančnou podporou Vedeckej grantovej agentúry (VEGA) z Ministerstva školstva SR a Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku. Tlač podporila ECAV na Slovensku, Evanjelická krajinská cirkev vo Württembersku a ďalší – vďaka tomu mohla vyjsť v prístupnej cene 20,90 eura. Atlas je určený nielen pre odborníkov, ale aj pre širokú laickú verejnosť, ktorá sa zaujíma o históriu. Môže veľmi dobre poslúžiť ako pomôcka pri výučbe cirkevných i slovenských dejín na všetkých typoch a stupňoch škôl. Kúpiť sa dá len v predajniach Tranoscia v Liptovskom Mikuláši, Liptovskom Hrádku a Dolnom Kubíne, ako aj v predajniach Reformata a Jonatán v Bratislave. Objednať si ho možno aj u nás vo vydavateľstve mailom: odbyt@tranoscius.sk, odkiaľ vám ho radi obratom pošleme.

• Aké novinky ešte tento rok pripravujete?
– Zaujímavá je obrazovo-textová publikácia o artikulárnych kostoloch na Slovensku, ktorá vychádza koncom roka v súvislosti s 330. výročím ukončenia šopronského snemu (30. decembra 1681). Ten povolil evanjelikom stavbu kostolov – pravda, s mnohými obmedzeniami – známych ako drevené kostoly, ktoré UNESCO zapísalo do svojho zoznamu svetového dedičstva. Z beletrie máme pripravený svetoznámy román Isaaca Bashevisa Singera Otrok a pre deti známu Perinbabu Ľubomíra Feldeka s ilustráciami Mareka Ormandíka.