Omladený časopis

O novej koncepcii časopisu Krásy Slovenska a o zámeroch vydavateľov hovorí spolumajiteľ vydavateľstva DAJAMA RNDr. Daniel KOLLÁR.

Omladený časopis

Rozhovor s novými vydavateľmi Krás Slovenska

Dvojmesačník Krásy Slovenska začína vychádzať od tohto ročníka v novej grafickej úprave  a s čiastočne pozmeneným obsahom. Tieto zmeny súvisia s novým vydavateľom, do jeho redigovania a vydávania sa totiž pustili ,,dajamáci“. Vydavateľstvo DAJAMA vzniklo v roku 1996 ako vydavateľstvo geografickej a turistickej literatúry a od začiatku sa usilovalo propagovať krásy Slovenska a jeho regiónov. Takže tento časopis zameraný na poznávanie krás prírody, prírodných a historických pamiatok a najmä na propagovanie turistiky, ktorý na Slovensku vychádza od roku 1921, celkom zapadá do edičnej činnosti vydavateľstva. S novým vydavateľom sa zmenilo aj sídlo redakcie, Krásy Slovenska nájdete v areáli SAV na Patrónke v Bratislave. Adresa: Krásy Slovenska, Dúbravská cesta 9, P. O. Box 115, 840 05 Bratislava 45, tel.:  02/54 65 20 55,  fax: 02/54 65 20 56, e-mail: krasy@zoznam.sk.

Ďalšie informácie nájdete na: www.dajama.sk

O novej koncepcii časopisu a o zámeroch vydavateľov hovorí spolumajiteľ vydavateľstva DAJAMA RNDr. Daniel KOLLÁR.

* Čo predchádzalo rozhodnutiu vydávať časopis Krásy Slovenska?

-- Už dávno sa nám tento časopis páčil, takmer 25 rokov patríme medzi jeho odberateľov.

S konkrétnou ponukou vydávať časopis nás oslovili členovia Klubu slovenských turistov. Vlastne nás požiadali, aby sme v neľahkej ekonomickej situácii pomohli časopis zachrániť a zabezpečiť kontinuitu jeho vydávania.

* Časopis vo vašej edícii vychádza v zmenenej podobe. Čo okrem grafickej úpravy ste  renovovali?

-- Chceme naďalej pokračovať v obsahovom zameraní časopisu. Veľmi kladne hodnotíme doterajšiu prácu redakcie Cestovateľa, ktorá oživila záujem o časopis a pozdvihla jeho úroveň. Na všetko pozitívne chceme nadviazať a radi by sme si udržali priazeň súčasných čitateľov a zároveň by sme chceli pritiahnuť aj nových čitateľov, najmä z mladej generácie. Vizuálna stránka časopisu obsahuje dynamické prvky, zásadná zmena je v tom, že každé číslo pripravíme plnofarebne na kvalitnom papieri. Časopis musí byť nielen informačne bohatý, ale aj vizuálne pestrý a konkurencieschopný.

* Aká je štruktúra časopisu?

-- Nebudú chýbať úspešné rubriky, ktoré predstavujú zaujímavé prírodné lokality a pamiatky, mestá a obce, kultúrno-historické pamiatky s pripomenutím historických udalostí a osobností. Osvedčené rubriky budú dopĺňať informácie o uskutočnených a pripravovaných turistických podujatiach, zo života turistických klubov a oddielov, ako aj informácie o medzinárodnom turistickom dianí. V každom čísle chceme predstaviť niektorú z významných osobností turistického života alebo mediálne známu osobnosť so vzťahom k turistike a prírode.

* Čím chcete získať nových čitateľov?

-- Pribudnú nové rubriky. Okrem dominantnej pešej turistiky sa chceme viac venovať aj iným formám aktívneho pobytu v prírode, ako je cykloturistika, vodná turistika, lyžovanie alebo vysokohorská turistika. Nesmie chýbať rubrika praktických informácií o možnostiach pohybu a pobytu v prírode, ako aj bezpečnosti na horách. Radi by sme i viac propagovali fotografovanie a používanie moderných pomôcok pri túlaní v prírode.

* Keďže ste geograf, prejaví sa vaša špecializácia na obsahu časopisu?

-- V redakcii budeme prísne dbať na to, aby príspevky boli z obsahového, odborného a faktografického hľadiska na vysokej úrovni.

* Neúprosné ekonomické podmienky si vynútili aj zvýšenú cenu časopisu?

-- Veľmi starostlivo sme zvažovali cenu časopisu, okrem zvýšenej DPH sa v nej premieta plnofarebnosť a kvalitnejší papier. Jedno číslo stojí 49 Sk. Na druhej strane chceme vyjsť v ústrety čitateľom rôznymi súťažami so zaujímavými výhrami. V niektorých číslach budú i malé darčeky a prekvapenia s turistickou tematikou. Predplatitelia, ktorí celoročné predplatné zaplatia poštovou poukážkou na číslo účtu 2629798290/1100, dostanú zadarmo jednu turistickú publikáciu z produkcie vydavateľstva DAJAMA v hodnote 189 Sk. Ročné predplatné je 294 Sk. Ak predplatitelia uhradia predplatné do 15. dňa v mesiaci, dostanú časopis od nasledujúceho mesiaca. Ak potrebujú daňový doklad, treba nám zaslať aj IČO, DIČ, obchodný názov a presnú adresu s poznámkou ,žiadosť o daňový doklad'. Dlhoroční predplatitelia môžu postupovať rovnako ako minulé roky a prihlásiť sa u svojho poštového doručovateľa. Tieto podmienky platia pre predplatiteľov zo Slovenskej republiky. Predplatné pre Českú republiku a zahraničie navrhujeme objednať u poštových doručovateľov alebo cez miestnu distribučnú firmu.

–r–

Aj vy sa môžete stať abonentom Krás Slovenska na rok 2004, ak sa na vás usmeje šťastie a vyžrebujeme vás v našej súťaži. Stačí, ak ku kupónu vydavateľstva DAJAMA zo s. 11 pripíšete správnu odpoveď a pošlete nám ju do redakcie do 18. februára.

Vašou úlohou je napísať nám aspoň tri knižné tituly, ktoré vyšli vo vydavateľstve DAJAMA.