Ukážka z diela

Súdruh Münchhausen

Kapitola deviata

v ktorej sa čitateľ dozvie veľa poučného o skupinovom antisexe

     V hotelovej hale vysedávalo vždy niekoľko nápadných dám, ktoré sa pokúšali nadviazať známosti s cudzími hosťami. Aj mňa poctievali svojou trvalou pozornosťou. Hnida pokladal za svoju povinnosť chrániť ma pred komplikáciami, do ktorých môže upadnúť cudzinec, neznalý pomerov. Preto ma pred týmito dámami varoval.

     „Radšej ruky preč...“ upozornil ma, keď som s úľubou pozoroval dámu, ktorá sa na mňa viac ako významne usmievala. „Sú nespoľahlivé. Majú príliš bujnú fantáziu, sú v stave kadečo si navymýšľať. Žiaľ, štátna bezpečnosť sa nemôže celkom zaobísť bez ich služieb. Musím vás priateľsky varovať pred bližším stykom. Keby ste niekedy pocítili neodvratnú potrebu, jestvujú iné, oveľa príjemnejšie a menej riskantné možnosti fyzickej hygieny...“

     „Ako je to vlastne u vás s prostitúciou?“

     „Prostitúcia je typickým sprievodným javom zahnívajúcej kapitalistickej spoločnosti. U nás neexistuje...“

     „A čo tieto dámy?“

     „Nemožno ich nazvať prostitútkami. Povrchne videné, robia to isté remeslo, ale vykonávajú svoju ťažkú a nevďačnú prácu v službách vlasti. Jednak štátna bezpečnosť môže za ich pomoci získať veľmi cenné informácie o agentoch cudzej rozviedky, jednak pomáhajú vylepšiť našu, ešte vždy nepriaznivú devízovú situáciu. Ich devízové honoráre sú pod prísnou úradnou kontrolou.“

     „Z akých spoločenských kruhov pochádzajú?“

     „Z rozličných. Štátna bezpečnosť pozorne sleduje nočný život mesta. Keď zistí, že nejaká mladá žena erotomanského založenia sa pričasto spúšťa s návštevníkmi nočných lokálov, predvolá si ju a trpezlivou prevýchovou usmerní jej prirodzený talent žiadúcim smerom. Patria sem aj ženy z kruhov bývalej vládnúcej buržoázie. Ženy tohto druhu, aby mali aj naďalej dosť prostriedkov na márnotratný život, sú ochotné na všetko. Ďalšie kádre získava štátna bezpečnosť medzi manželkami zatknutých, prípadne odsúdených zradcov a rozvratníkov. Dáva im takto príležitosť zmierniť manželov údel, alebo dosiahnuť jeho predčasné prepustenie pred odpykaním celého trestu. Z toho vidíte, že ani v tomto smere nejde o nejakú prostitúciu v klasickom a v asociálnom slova zmysle. Keďže je zjav predajnej lásky ešte nutný, vedela ho naša spoločnosť postaviť tiež do služieb revolúcie.“

     „Značí to, že sa dámy špecializujú na intímny styk s cudzími návštevníkmi?“

     „Nie výlučne. Aj u nás máme ešte dosť vnútorných nepriateľov a poznáte mužských. V posteli sú zdieľnejší, povedia o sebe a o svojej činnosti všetko. Školeným, skúseným neoficiálnym pomocniciam štátnej bezpečnosti nedá veľa námahy dostať kohokoľvek do zhovorčivej nálady. Mnohé dámy majú všestranné, niektoré aj vysokoškolské vzdelanie a ovládajú viaceré jazyky.“

     „Nemôžem tvrdiť, že sa mi podobné spôsoby páčia.“

     „Ani mne sa nepáčia, rozhodne sú zvyškom úpadkovej buržoáznej morálky, ale prečo ich nepostaviť do služieb spoločnosti, prečo z nich neurobiť zbraň proti dožívajúcemu systému? Slušný revolucionár nie je odkázaný na služby takýchto dám, neponeviera sa po nočných lokáloch, sedí doma a študuje spisy klasikov revolučného vedeckého svetonázoru. Ľudia, ktorí hľadajú špinu, nesmú sa čudovať, že sa v nej napokon brodia a že sa v nej prípadne utopia. To sa týka každého. Revolucionár, ktorý nevie odolať zvodom sladkého života, je náchylný dostať sa do osídiel triedneho nepriateľa. Existencia našich vlasteneckých dám podstatne uľahčuje orgánom štátnej bezpečnosti bdieť nad vysokou mravnosťou, ktorú dosiahla naša revolučná spoločnosť. Môžem vám dôverne prezradiť, že v tomto smere sa starostlivo registrujú aj poklesky vysokých funkcionárov. Nejeden sa dodatočne veľmi čuduje, čo všetko o ňom bezpečnosť vie. Môžem vás ubezpečiť, že vie o každom všetko.“

     Otvorenosť a priamosť, s akou ma Hnida zasväcoval do veľmi intímnych a háklivých problémov revolučnej spoločnosti, ma veľmi potešila. Pokladal som ju za dôkaz dôvery, ktorú majú hostitelia k mojej osobe. Hnida sa nevyhýbal nijakej otázke a o všetkom hovoril celkom úprimne a otvorene. To ma posmelilo položiť mu otázku z oblasti, ktorej sa Hnida doteraz nedotkol.

     „Aký je váš názor na sexuálne problémy?“

     „Ach,“ usmial sa Hnida, „aj sexuálnu otázku riešime u nás revolučne. Riadime sa pritom odkazom klasikov vedeckého svetonázoru, najmä poučkou, že sloboda je poznanie nutnosti. Rozšírili sme túto poučku aj na oblasť sexu. Sex plní v našej spoločnosti dôležitú funkciu rozmnožovania početného stavu revolučného ľudu. Z tohto hľadiska je sex nutný, ba žiadúci. Strana a vláda požadujú od každého občana, aby aj v tomto smere plnil svoju vlasteneckú povinnosť. Ale to neznamená, že sme ochotní trpieť všelijaké sexuálne excesy a extravagancie. Revolúcia oslobodila od škodlivých vplyvov a nánosov minulosti aj základ spoločnosti: rodinu. U nás neexistujú dynastické sobáše, ani lovci vena a manželstvo neslúži na vytváranie širšej ekonomickej platformy pre buržoáziu. Naša žena nie je tovar, ale slobodný a rovnocenný člen spoločnosti. Nevyhľadáva bezduché zábavy a nemrhá zbytočne časom. Naopak: zaraďuje sa do ušľachtilého budovateľského procesu. Osemdesiat percent našich žien pracuje v úradoch, fabrikách, v roľníckych družstvách, slovom, na všetkých dôležitých úsekoch revolučnej výstavby. Strana a vláda riadia mzdovú politiku tak, aby rodina nemohla vystačiť s jedným platom. Absolútna väčšina našich rodín je odkázaná na dvojaký príjem, muža aj ženy, ináč by nemohli vyžiť. Tak sa nám podarilo zapojiť do revolučného budovania ohromné percento našich hrdinských žien.

     Strana a vláda venujú upevňovaniu rodinného života mimoriadnu starostlivosť. V krúžkoch kritiky a sebakritiky sa členovia strany zdôverujú súdruhom so svojimi intímnymi otázkami. Manželská nevera sa pokladá za priestupok, nezlučiteľný s členstvom v strane. Ak niekto budí verejné pohoršenie, je vylúčený zo strany. Tieto drastické opatrenia podstatne pomohli upevniť morálku našich súdruhov aj v oblasti rodinného a sexuálneho života. Vrátili sme sexu jeho pravé, pôvodné poslanie. Sloboda sexuálneho života je úzko spätá s poznaním jeho nutnosti a to súčasne vymedzuje hranicu medzi dovoleným a nedovoleným. Strana vedie svojich členov k sexuálnej striedmosti a zdržanlivosti.

     Predbežne sme v tomto smere iba v počiatočnom štádiu. Sexuálny život podlieha ešte vždy chaosu a živelnosti. Nemôžeme natrvalo trpieť, aby sa sexuálny styk odohrával kdekoľvek a kedykoľvek. Niektorí ľudia majú zlozvyk vyžívať sa sexuálne od večerných až do skorých ranných hodín. Aké pracovné výkony môžeme očakávať od takého ustatého a nevyspatého muža alebo ženy? Pričasté a pridlhé sexuálne styky odvádzajú pozornosť od štúdia revolučnej teórie a praxe. Dúfam, že strana a vláda prijmú s pochopením môj iniciatívny návrh na reguláciu sexuálneho života. Napísal som o tejto otázke dlhý rozbor, ktorý som poslal na posúdenie sekretariátu strany. Ak sa stranícke vedenie stotožní s mojím návrhom, dosiahneme v organizovaní sexuálneho života veľký pokrok.“

     „Mohli by ste ma poinformovať obšírnejšie o vašich návrhoch?“

     „Veľmi rád. Navrhujem vo svojom spise, aby sa sexuálne súžitie povoľovalo len v sobotu večer, od deviatej do jedenástej hodiny. Ako viete, nedeľa je u nás dňom pracovného voľna, takže tým pracovná morálka nijako neutrpí.“

     „Ako hodláte toto opatrenie kontrolovať?“

     „Za pomoci kritiky a sebakritiky. Súdruhovia by mohli v príslušných krúžkoch predkladať týždenné čestné vyhlásenia, že dodržali zásady sexuálnej abstinencie.“

     „Budete sa môcť spoľahnúť, že povedia pravdu?“

     „Revolúcia sa nikdy nespolieha iba na slová. Skúsenosti nás poučili, že nemožno veriť nikomu a ničomu. Pravda, máme v zásobe celý rad najrozličnejších kontrolných opatrení: počínajúc neohlásenými súdružskými návštevami a končiac odpočúvacím zariadením, namontovaným v spálňach.“

     „Chcete kontrolovať výlučne nemiestne a neplánované zneužívanie sexu, alebo sa má kontrola vzťahovať aj na povolené a povinné úkony v tomto smere?“

     „Oboje. Musíme viesť národ k absolútnej sexuálnej disciplíne. Určite budeme kritizovať aj súdruha, ktorého manželka sa bude ponosovať na zanedbávanie povinností. V takom prípade môže sa pokladať za ospravedlnenie len mimoriadna smena na pracovisku, alebo fyzická indispozícia, potvrdená lekárskym vysvedčením.“

     „Obdivujem vašu krajinu,“ povedal som Hnidovi. „Som nadšený pokrokom, ktorý ste dosiahli, ale dovoľte mi zapochybovať, že sa vám v tomto prípade podarí dosiahnuť vytýčené ciele.“

     „Ste tu ešte príliš krátko, aby ste sa mohli zoznámiť s celou šírkou a hĺbkou hrdinstva nášho ľudu. Nielenže sa nám to podarí, ale my utužujeme sexuálnu disciplínu už dnes. Osobne som založil prvý, a dnes už nie jediný klub sexuálnej striedmosti. V týchto kluboch skúšame a overujeme si v praxi revolučný sexuálny život. Sám som prekvapený, ako človek s pevnou vôľou dokáže dodržiavať zásady sexuálnej striedmosti a disciplíny. Som presvedčený, že bohaté skúsenosti, získané v našich kluboch, budú vysokou školou sexuálneho života pre budúce generácie. Budú vzorom a príkladom správnej sexuálnej výchovy. Kým na úpadkovom Západe sa čoraz väčšmi rozširuje móda skupinového sexu, u nás sa lavínovite šíri hnutie skupinového antisexu.“