Dominik Tatarka photo 2

Dominik Tatarka

14. 3. 1913
Drienové
—  10. 5. 1989
Bratislava
Žáner:
editorská činnosť, esej, literárna veda, literatúra faktu, próza, scenáristika, iné

Výberová bibliografia

KOLESÍK, Milan: Dominik Tatarka a bovaryovská honba za ilúziou. K postave Marty z Tatarkovej novely "V úzkosti hľadania". In: Fraktál, roč. 4, 2021, č. 1, s. 71 – 79.

MIKULA, Valér: Neznáma "navrávačka" DOMINIKA TATARKU. In: Rozum, roč. II, december 2020, č. 12, s. 36 – 40.

URBANOVÁ, Ľuba – ZÚBEK, Ľudo – KOSTRA, Ján – SMREK, Ján – PLÁVKA, Andrej – TATARKA, Dominik – MINÁČ, Vladimír – MELIČKOVÁ, Hana – ZÁBORSKÝ, Viliam: Fiktívne rozhovory (Zo súkromného archívu Ľ. Šajdovej). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 136, 2020, č. 11, s. 46 – 52.

CABADAJ, Peter: Revoltujúca literatúra (30. výročie pádu komunistického režimu). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 136, 2020, č. 2, s. 18 – 25.

NÁDASKAY, Viliam: Mýtus, idyla, utópia (Poznámky k obrazu budúcnosti v prózach socialistického realizmu). In: Fraktál, roč. 2, 2019, č. 4, s. 138 – 141.

VANOVIČ, Július: Už tridsať rokov...(Úryvok z 2. dielu Antimemmoáre). In: Tvorba, roč. XXIX. (XXXXVIII.), 2019, č. 3, s. 2 – 3.

CABADAJ, Peter: Dominik Tatarka, Matica a Martin (esej). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 6, s. 48 – 53.

BELAN, Rudolf: Reformné úsilia mladej slovenskej inteligencie (Spracované podľa stenografického protokolu zo stretnutia mladej slovenskej inteligencie, zvolaného redakciou Smeny dňa 8. 4. 1968 v Bratislave). In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 10. 4. 2019, č. 13 – 14, s. 11.

BLAŽOVSKÝ, Ján: Čo znamená byť spisovateľom. In: Sme, roč. 27, 1. 3. 2019, č. 51, príloha Magazín o knihách, s. XXIV.

KOČÍK, Tibor: Košická literárna scéna na pozadí mizérie "normalizácie". In: Slovenské pohľady, roč. IV + 135, 2019, č. 2, s. 90.

POSPÍŠIL, Ivo (prel. Ingrid Skalická): Spoza Moravy (Zora Prušková: Ako si porozumieť s literatúrou. Niekoľko poznámok o vzťahu medzi autorom, rozprávaním a žánrom v modernej próze). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 11, s. 150 – 151.

CABADAJ, Peter: Slovenská literatúra pred Februárom 1948. In: Slovenské pohľady, roč. IV + 134, 2018, č. 11, s. 10.

RÁCOVÁ, Veronika: Spracovanie edičných komentárov a vysvetliviek vo vybraných zväzkoch edície Knižnica slovenskej literatúry. In: Slovenská literatúra, roč. 65, 2018, č. 4, s. 309.

HALVONÍK, Alexander: Próza 2017: Príbeh príbehu (Hodnotenie literatúry 2017). In: Romboid, roč. LIII, 2018, č. 5 – 6, s. 93.

BÁTOROVÁ, Mária: Socialistický realizimus a jeho podoby v slovenskej literatúre (Tvorba Dominika Tatarku a Františka Hečka v päťdesiatych rokoch 20. storočia). In: Romboid, roč. LIII, 2018, č. 3 – 4, s. 77 – 95.

ZITOVÁ, Katarína: Pocta osobnostiam (Július Pašteka: Takto som ich poznal). In: Knižná revue, roč. XXVI, 28. 1. 2016, č. 1, s. 8.

Autor neuved.: Fanatik lásky a slovenský Don Quijote. Spisovateľ Dominik Tatarka sa nedožil novembrovej slobody. (Pohnuté osudy). In: Hospodárske noviny, príloha Magazín, roč. 2, 26. 2. 2016,  č. 8, s. 36 – 39.

BÁTOROVÁ, Mária: Na pomedzí žánrov. Esej ako psychologicko-literárnovedno-spoločenský diskurz. In: Esej ako žáner. Reflexívna plocha udalostí 20. storočia. Bratislava: Univerzita Komenského, 2015, s. 97 – 104.

KAČALA, Ján: Esejistický štýl v Tatarkovom Človekovi na cestách. In: Esej ako žáner. Reflexívna plocha udalostí 20. storočia. Bratislava: Univerzita Komenského, 2015, s. 84 – 96.

ČERTÍK, Jozer: Poznámky z čítania (K zborníku Dominik Tatarka v souvislostech světové kultury, Brno 2013). (Spoza Moravy). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 6, s. 144 – 148

BÁTOROVÁ, Mária: Dominik Tatarka – dodnes červené súkno pre istý typ slovenských intelektuálov aj "intelektuálov". In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 5, s. 56 – 57.

HAUGOVÁ, Mila: Láska ako prejav vnútornej slobody. (Na margo Písačiek pre milovanú Lutéciu Dominika Tatarku. In: Rak, roč. XIX, 2014, č. 1, s. 3 – 7.

BÁTOROVÁ, Mária: Bilancia storočnice Dominika Tatarku. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 2, s. 100 – 104.

Autor neuved.: "Nevídané" vybrané spisy Dominika tatarku. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 5, s. 148 – 149.

-bb-: Jedinečný Tatarka (v Letnej čitárni U červeného raka v Bratislave). In: Knižná revue, roč. XXIII, 4. 9. 2013, č. 18, s. 3.

INŠTITORISOVÁ, Dagmar: Dominik Tatarka – a tí ďalší... (esej). In: Dominik Tatarka v souvislostech světové kultury (jazyk – styl – poetika – politika), Brno: Tribun EU, 2013, s. 201 – 209.

BAKOŠOVÁ-HLAVENKOVÁ, Zuzana: Privykanie na svetlo: Smutný hrdina alebo Dojímate ma veľmi. In: Dominik Tatarka v souvislostech světové kultury (jazyk – styl – poetika – politika), Brno: Tribun EU, 2013, s. 187 – 199.

MARTINOVÁ, Ina: Preklady diel Dominika Tatarku do cudzích jazykov. In: Dominik Tatarka v souvislostech světové kultury (jazyk – styl – poetika – politika). Brno: Tribun EU, 2013, s. 183 – 185.

ŠTOLBOVÁ, Eva: Dominik Tatarka, odkaz a dnešek. In: Dominik Tatarka v souvislostech světové kultury (jazyk – styl – poetika – politika). Brno: Tribun EU, 2013, s. 173 – 181.

ŠABÍK, Vincent: Dominik Tatarka – "performer" na najvyššom poschodí literatúry. In:Slovenské pohľady, roč. IV. + 129, 2013, č. 7/8, s. 81 – 97.

CABADAJ, Peter: Taký bol Dominik Tatarka... (Venované 100. výročiu spisovateľovho narodenia). In: Knižnica, roč. 14, 2013, č. 3, s. 53 – 55.

CABADAJ, Peter: Tatarka, Matica, Martin. (Pootvorenie témy, o ktorej sa veľa nehovorí). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 129, 2013, č. 7/8, s. 98 – 102.

BÁTOROVÁ, Mária: Ad Anton Hykisch: Dominik Tatarka vo vlnách času (SP č. 6/2013). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 129, 2013, č. 7/8, s. 78 – 80.

BALÁŽ, Anton: Tri stretnutia s Dominikom Tatarkom. In: Dominik Tatarka v souvislostech světové kultury (jazyk – styl – poetika – politika). Brno: Tribun EU, 2013, s. 167 – 171.

GUNIŠOVÁ, Eliška: Figurovia a figúrky v diele Démon súhlasu. In: Dominik Tatarka v souvislostech světové kultury (jazyk – styl – poetika – politika). Brno: Tribun EU, 2013, s. 157 – 164.

FAITHOVÁ, Eva: Ženské postavy v Tatarkových schematických románoch. In: Dominik Tatarka v souvislostech světové kultury (jazyk – styl – poetika – politika). Brno: Tribun EU, 2013, s. 147 – 155.

PODRACKÁ, Dana: Gal v kartáginskom zajatí. Psycholingvistický portrét Dominika Tatarku. In: Dominik Tatarka v souvislostech světové kultury (jazyk – styl – poetika – politika). Brno: Tribun EU, 2013, s. 133 – 145.

ZELENKOVÁ, Anna: Navrávačky – aubobiografický žáner medzi autentickosťou a fikciou (niekoľko interpretačných poznámok). In: Dominik Tatarka v souvislostech světové kultury (jazyk – styl – poetika – politika). Brno: Tribun EU, 2013, s. 121 – 132.

VŠETIČKA, František: K tvarosloví slovenské prózy (S přihlédnutím k dílu D. Tatarky). In: Dominik Tatarka v souvislostech světové kultury (jazyk – styl – poetika – politika). Brno: Tribun EU, 2013, s. 117 – 120.

KERNÝ, Dušan: Pamäť antikvariátu (Dominik Tatarka ako spolutvorca modernej eseje a literárnej reportáže). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 129, 2013, č. 9, s. 62 – 72.

JAKSICSOVÁ, Vlasta a SRHOLEC, Anton: Dva pohľady na knihu Márie Bátorovej Dominik Tatarka – slovenský Don Quijote. (Príspevky odzneli na prezentácii knihy 5. 2. 2013). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 129, 2013, č. 7 – 8, s. 300 – 304.

VAŇKO, Juraj: Štýl a jazyk Tatarkových próz. In: Dominik Tatarka v souvislostech světové kultury (jazyk – styl – poetika – politika). Brno: Tribun EU, 2013, s. 105 – 116.

PETRÍK, Vladimír: Tatarkove autorské zásahy do románu Farská republika. In: Dominik Tatarka v souvislostech světové kultury (jazyk – styl – poetika – politika). Brno: Tribun EU, 2013, s. 99 – 104.

GERMUŠKOVÁ, Marta: Fenomén Dominik Tatarka v kontexte literatúry a politiky. In: Dominik Tatarka v souvislostech světové kultury (jazyk – styl – poetika – politika). Brno: Tribun EU, 2013, s. 87 – 96.

POKORNÝ Milan: Mezi domovem a světem. K hledání identity v díle Dominika Tatarky. In: Dominik Tatarka v souvislostech světové kultury (jazyk – styl – poetika – politika). Brno: Tribun EU, 2013, s. 79 – 86.

BÍNA, Daniel: Na hraně syžetu. Nad zápisníky středoevropského autora. In: Dominik Tatarka v souvislostech světové kultury (jazyk – styl – poetika – politika). Brno: Tribun EU, 2013, s. 69 – 77.

HAMADA, Milan: O mne pravdu nikto nenapíše. (7. 8. 2013)
https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/289172-o-mne-pravdu-nikto-nenapise/

MRÁZ, Peter: Písačky pre milovanú Lutéciu. Storočnica. Navrávačky. O Tatarkovom existencializme. In: Knižná revue, roč. XXIII, 6. 3. 2013, č. 5, s. 8 – 9.

POSPÍŠIL, Ivo: Domonik Tatarka o literatuře a souvislosti: poznámky ze strany. In: Dominik Tatarka v souvislostech světové kultury (jazyk – styl – poetika – politika). Brno: Tribun EU, 2013, s. 51 – 67.

ŽEMBEROVÁ, Viera: Tatarkove súvislosti – Tatarka v súvislostiach. In: Dominik Tatarka v souvislostech světové kultury (jazyk – styl – poetika – politika). Brno: Tribun EU, 2013, s. 43 – 49.

ANTOŠOVÁ, Marcela: Existencialistické aspekty v diele Dominika Tatarku. In: Dominik Tatarka v souvislostech světové kultury (jazyk – styl – poetika – politika). Brno: Tribun EU, 2013, s. 25 – 41.

BÁTOROVÁ, Mária: Dobrodružstvo ľudskosti (Dominik Tatarka a Albert Camus). In: Dominik Tatarka v souvislostech světové kultury (jazyk – styl – poetika – politika). Brno: Tribun EU, 2013, s. 5 – 24.

POSPÍŠIL, Ivo – ZELENKOVÁ, Anna, (Eds.): Dominik Tatarka v souvislostech světové kultuy (jazyk – styl – poetika – politika). Brno: Tribun EU, 2013. 212 s.

KADLEČÍK, Ivan: Šesťkrát o Dominikovi Tatarkovi. In: Fragment, roč. XXVII, 2013, č. 1, s. 149 – 164.

WINKLER, Tomáš: Zamyslenie namiesto recenzie. In: Fragment, roč. XXVII, 2013, č. 1, s. 165 – 167.

REPKA, Peter: Otvorený list pánu  Tatarkovi. In: Fragment, roč. XXVII, 2013, č. 1, s. 168 – 171.

PASTIER, Oleg: Torzá dočasnej slávy (Dominikovi Tatarkovi). In: Fragment, roč. XXVII, 2013, č. 1, s. 171 – 176.

VANOVIČ, Július: Tatarkovi démoni. In: Tvorba, roč. XXIII. (XXXII), 2013, č.2, s. 23 – 25.

HOLETZOVÁ, Katarína: Pocty k Tatarkovej storočnici. (13. 3. 2013)
https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/274053-pocty-k-tatarkovej-storocnici/

PETRÍKOVÁ, Martina: Dominik Tatarka: Navrávačky. In: Slovenské pohľady, roč. IV.+ 129, 2013, č. 11, s. 129 – 131.

THURZO, Igor: Dominik Tatarka a genius loci (Ad Peter Cabadaj: Tatarka, Matica, Martin, Slov. pohľady č. 7 – 8/2013). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 129, 2013, č. 10, s. 49 – 54.

JUROVSKÁ, Michaela: Nad duchovným odkazom Dominika Tatarku. (Esej) In: Romboid, roč. XLVIII, č. 3, 2013, s. 53 – 59.

PETRÍK, Vladimír: Jubilantov rok. In: Pravda, 24. 5. 2013.
https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/281521-jubilantov-rok/

BÁTOROVÁ, M.: Dominik Tatarka. Slovenský Don Quijote. Bratislava Veda 2012.

MRÁZ, Peter: Marcela Antošová: Dominik Tatarka v kontexte existencializmu. In: Knižná revue, roč. XXI, 31. 8. 2011, č. 18, s. 3.

SZENTESIOVÁ, Lenka: Texty v kontexte (Slovenská literárna veda 2010). Démoni súhlasu i nesúhlasu. Dominik Tatarka, Miroslav Válek. In: Knižná revue, roč. XXI, 6. 7. 2011, č. 14 – 15, príloha, s. XXVI.

PETRÍKOVÁ, Martina: Raz udem sedávať v ptúrených kreslách. Dominik Tatarka: Prútené kreslá. In: Tvorba, roč. XXI. (XXX.), 2011, č. 4, s. 40 – 41.

PETRÍKOVÁ, Martina: Píšem Vám... o duši disentu. Dominik Tatarka: Démon súhlasu. Fantastický traktát z konca stalinskej doby. In: Tvorba, roč. XXI. (XXX.), 2011, č. 3, s. 35 – 36.

GÁFRIK, Michal: O démonoch v ľuďoch. Valér Mikula: Démoni súhlasu a nesúhalsu (Dominik Tatarka, Miroslav Válek). In: Tvorba, roč. XXI. (XXX.), 2011, č. 1, s. 32 – 33.

SZENTESIOVÁ, Lenka: Texty v kontexte (Slovenská literárna veda 2010). Démoni súhlasu i nesúhlasu. Dominik Tatarka, Miroslav Válek. In: Knižná revue, roč. XXI, 6. 7. 2011, č. 14 – 15, príloha, s. XXVI.

BÁTOROVÁ,M.: Personal Ethos in the Literature of Slovak and Czech Dissidents: The Essay as a Form of Expressing an Active Personality. In: Primerjalna književnost (Ljubljana), letnik 33, št. 1, junij 2010, s. 153-166. ISSN 0351-1189. (časopis CC)

BÁTOROVÁ, M.: Dominik Tatarka und der slowakische Dissens der 1960er/70er Jahre. Na konferencii: Deutsche, tschechische und slowakische Schriftsteller im Exil. Wechselseitige Erfahrungen in zwei Diktaturen (1933-1989), organizovanej 22. – 23.10. 2010 v  Muzeu českého a slovenského exilu v Brne.

MIKULA, Valér: Démoni súhlasu i nesúhlasu. Dominik Tatarka, Miroslav Válek. F.R. & G. 2010.

MRÁZ, Peter: Anabella, svetlo v temnotách (Dominik Tatarka: Panna zázračnica). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XIX, 25. 11. 2009, č. 24, s. 5.

MRÁZ, Peter: Súhlas ako princíp (Dominik Tatarka: Démon súhlasu). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XIX, 28. 10. 2009, č. 22, s. 5.

HALVONÍK, Alexander: Dominik Tatarka: Prútené kreslá. In: Knižná revue, roč. XIX, 13. 5. 2009, č. 10, s. 1.

BÁTOROVÁ, Mária: „Vnútorná emigrácia“ ako gesto slobody (Dominik Tatarka a Ludvík Vaculík po roku 1968. In: World Literature Studies, roč. 1 (18), 2009, č. 2, s. 58 – 75. ISSN 1337-9275

BÁTOROVÁ, M.: „Vnútorná emigrácia“ a občianske slobody a práva. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 125, 2009, č. 7 – 8, , s. 120 – 138

MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (2. vydanie). Bratislava – Martin: LIC a SNK 2008.

MARČOK, V. a kol.: Dejiny slovenskej literatúry III (2., rozš. vydanie). Bratislava: LIC 2006.

MIKULA, V.: Dominik Tatarka. In: Mikula, V. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. Bratislava: Kalligram & Ústav slovenskej literatúry SAV 2005.

SLÁDEČKOVÁ, Darina – EIS, Zdeňek: So Zdeňkom Eisom nielen o Dominovi Tatarkovi. In: Knižná revue, roč. XIII, 19. 2. 2003, č. 4, s. 6.

VOLÁROVÁ, Andrea: Tatarkove Navrávačky. In: RAK, roč. VIII., 2003, č. 11 – 12, s. 70 – 74.

VOLÁROVÁ, Andrea: Portrét RAK-a (Dominik Tatarka). In: RAK, roč. VIII., 2003, č. 6, s. 31 – 33.

BALLA, V.: Snová novela. Dominik Tatarka: Panna Zázračnica. (Recenzia). In: RAK, roč. VII., 2002, č. 9, s. 51 – 52.

DOKTOR, Vladislav: Zavrhnutá kniha. Dominik Tatarka: Ľudia a skutky. (Recenzia). In: RAK, roč. VII., 2002, č. 7 – 8, s. 109 – 110.

GÁLIS, Vladislav: Údery pod pás. Dominik Tatarka: Prvý a druhý úder. (Recenzia). In: RAK, roč. VII., 2002, č. 7 – 8, s. 104 – 105.

ANOCA, Dagmar Mária: Dobový obrat v chápaní človeka. Dominik Tatarka: Rozhovory bez konca. (Recenzia). In: RAK, roč. VII., 2002, č. 5 – 6, s. 96 – 97.

RANKOV, Pavol: Naozaj „Farská“ republika? Dominik Tatarka: Farská republika. (Recenzia). In: RAK, roč. VII., 2002, č. 5 – 6, s. 93 – 94.

ŠIŠMIŠOVÁ, Paulína.: V úzkostiach osamelosti.(Paralely medzi životom a tvorbou D. Tatarku a M. de Unamuna). In: Slovenské pohľady, roč. IV + 118, 2002, č. 1, s. 68 – 75.

BARBORÍK, V.: Pieta problematická. In: OS, 2001, č. 5.

BOMBÍKOVÁ, P.: Dominik Tatarka. Bratislava 2001.

EIS, Z.: Mezi domovem, Prahou a Paříží. In: Kultúrny život, 2, 2001, č. 38.

GAŠAJ, N.: Dominik Tatarka na vysokých školách v rokoch 1934 – 1940. In: OS, 2001, č. 5.

Rozhovory o Tatarkovi. In: Kritika & Kontext, 6, 2001, č. 1.

ŠELIGA, A.: Obraz vojny v Tatarkovom diele po prekonaní schematizmu. In: Acta Facultatis paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis. Trnava: Trnavská univerzita 2001.

PETRO, Peter: Slovenská surrealistická poézia: Univerzalizmus a nacionalizmus. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 116, 2000, č. 11, s. 35 – 39.

BOMBÍKOVÁ, Petra: Nové formulovanie úlohy spisovateľa a spisovateľskej práce v rokoch 1946 – 1956. Prípad Dominika Tatarku. In: Slovenská literatúra, roč. 47, 2000, č. 2, s. 100 – 118.

HABLÁK, A.: Paradoxy pátosu (Dominik Tatarka: Písačky pre milovanú Lutéciu). In: Kultúrny život, 1, 2000, č. 10.

CHOMA, B.: Literárni antipódi – Tatarka a Mináč. In: Dilema, 2000, č. 10.

OLONOVÁ, E.: Tragická láska neskorej jesene (Dominik Tatarka: Písačky pre milovanú Lutéciu). In: Literárny týždenník, 13, 2000, č. 14.

PRUŠKOVÁ, Z.: Príbeh o príbehu – autora, hrdinu aj písania (Dominik Tatarka: Písačky pre milovanú Lutéciu). In: RAK, 5, 2000, č. 1.

GAJDOŠ, Martin: Eva Štolbová: Navrávačky s Dominikom Tatarkom. (Môj tip). In: Knižná revue, roč. XI., 7. 2. 2001, č. 3, s. 1.

ŠTOLBOVÁ, E – TATARKA, D.: Navrávačky s Dominikom Tatarkom. Bratislava: LIC 2000.

GAŠAJ, N.: Augustínovo pohanstvo. In: Slovo. Politicko-spoločenský týždenník, 1, 1999, č. 13.

HARÁK, I.: Spodní řeč (Dominik Tatarka: Písačky pre milovanú Lutéciu). In: Dotyky, 11, 1999, č. 9 – 10.

JANČOVIČ, I.: K poetike ranej prozaickej tvorby Dominika Tatarku (Interpretácia prózy Ošiaľ). In: Filologická revue, 2, 1999, č. 2.

JANČOVIČ, I.: Tvorivé začiatky Dominika Tatarku. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela 1999.

JANČOVIČ, I.: Z tvorby Dominika Tatarku (1959 – 1968). Banská Bystrica: Metodické centrum 1999.

MATEJOV, Fedor: Tematické línie neskorej tvorby Dominika Tatarku ako vodidlá lektúry. (Rozhľady). In: Slovenská literatúra, roč. 46, 1999, č. 3 – 4, s. 202 – 206.

AMBROS, P.: Traja Bartolomejovia Dominika Tatarku. In: Tvorba T, 8 (17), 1998, č. 2.

JANČOVIČ, I.: Teoretická a literárnokritická aktivita Dominika Tatarku v prvej polovici 40. rokov. In: Romboid, 33, 1998, č. 7.

LOMENČÍK, J.: Reflexia nad novelou Prútené kreslá. In: Filologická revue, 1, 1998, č. 1.

VILIKOVSKÝ, Pavel: „Vec malého Dávidka pred obrom Goliášom nie je nikdy stratená...“. In: Romboid, roč. XXXII, 1997, č. 1, s. 7 – 9.

BOMBÍKOVÁ, Petra: Dva varianty Tatarkovej novely Pach. In: Slovenská literatúra, 44, 1997, č. 5.

BOMBÍKOVÁ, Petra: Na okraj nenapísanej recenzie. Dominik Tatarka: V úzkosti hľadania. (Recenzie a kritiky). In: RAK, roč. II., 1997, č. 3/4, s. 93 – 94.

BOMBÍKOVÁ, Petra: Tatarkova raná novelistika (1933 – 1945). In: Slovenská literatúra, 44, 1997, č. 3.

EIS, Z.: Domov Dominika Tatarku. In: Literárny týždenník, 10, 1997, č. 38.

GAJDOŠ, S.: Dominik Tatarka. In: Literika, 2, 1997, č. 1 – 2.

JANČOVIČ, I.: Prozaické začiatky Dominika Tatarku. In: Romboid, 32, 1997, č. 8.

KUPŠOVÁ, M.: Správa pre človeka (Dominik Tatarka: V úzkosti hľadania). In: Knižná revue, 7, 1997, č. 24.

MATEJOVIČ, Pave: Dominik Tatarka a jeho sen o obci božej. Dominik Tatarka: Kultúra ako obcovanie. (Recenzia). In: RAK, roč. II., 1997, č. 1, s. 53 – 56.

MIKULA, V.: Od baroka k postmoderne. Levice: L. C. A. 1997, s. 105 – 113.

PONICKÁ, H.: Spisovateľ – burič Dominik Tatarka. In: Literika, 2, 1997, č. 1 – 2.

CHMELÁR, Eduard: Biblioglosár – Dominik Tatarka: Kultúra ako obcovanie. In: Knižná revue, roč. VI, 18. 12. 1996, č. 25 – 26, s. 5.

BŽOCH, A.: Patetický observátor Valér Mikula. In: RAK, 1, 1996, č. 2.

BŽOCH, J.: Čakanie na Tatarku (Dominik Tatarka: Kultúra ako obcovanie). In: Národná obroda, zv. 7, 19. 10. 1996, č. 245.

JANČOVIČ, I.: Dominik Tatarka a jeho dielo v premenách času (1940 – 1956). Banská Bystrica: Metodické centrum 1996.

LOMENČÍK, J.: Premýšľanie v prútenom kresle. In: Literárny týždenník, 9, 1996, č. 38.

MIKULA, V.: Tatarka alebo Démon pátosu. In: RAK, roč. I., 1996, č. 1.

SOKOL, Š. M.: Nadšenec bez hraníc. In: Literárny týždenník, 9, 1996, č. 38.

ŠIMEČKA, M. M.: Niekoľko nepatetických poznámok. In: RAK, roč. I. 1996, č. 2.

NADUBICKÝ, Michal: Portrét Dominika Tatarku. Ešte s vami pobudnúť (Spomínanie na Dominika Tatarku). Zost. Petra Bombíková, Ingrid Antalová. In: Knižná revue, roč. V, 12. 4. 1995, č. 6, s. 5.

KANTŮRKOVÁ, E.: Spomínanie na Dominika Tatarku. In: Mosty, 4, 1995, č. 11.

PODLIPNÁ, E. – MOJÍK, I.: Som človek revolty a protestu... In: Kultúrny život, 29, 1995, č. 4.

PODRACKÁ, D. – MINÁČ, V.: Literárne hovory Vladimíra Mináča a Dany Podrackej 3 (Dominik Tatarka: Démon súhlasu). In: Literárny týždenník, 8, 1995, č. 9.

BOMBÍKOVÁ, P. – ANTALOVÁ, I., eds: Ešte s vami pobudnúť. Bratislava: Nadácia Milana Šimečku 1994.

HAMADA, M.: Sizyfovský údel. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1994, s. 150 – 157.

HAMADA, M.: Tatarkova Farská republika a súčasnosť. In: Kultúrny život, 28, 1994, č. 2.

ŠIMON, O.: Chvíle s Dominikom Tatarkom. In: Literárny týždenník, 7, 1994, č. 9.

BOMBÍKOVÁ, P.: Materiály o živote a diele Dominika Tatarku. In: Slovenská literatúra, 40, 1993, č. 2 – 3.

BUNČÁK, P.: Môj Dominik Tatarka. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 109, 1993, č. 10.

BÚTORA, M.: Krásny chlap alebo o pestovaní charakteru. In: Slovenská literatúra, 40, 1993, č. 2 – 3.

ČERTÍK, J.: Tatarkov pevný bod. In: Literárny týždenník, 6, 1993, č. 17.

HAMADA, M.: Tatarkova koncepcia kultúry. In: Slovenská literatúra, 40, 1993, č. 2 – 3.

MATEJOV, F.: Nad Navrávačkami Dominika Tatarku. In: Tvorba T, 3 (12), 1993, č. 3.

PETRÍK, V.: Dominik Tatarka: Pach. In: Slovenská literatúra, 40, 1993, č. 2 – 3.

PODLIPNÁ, E.: Koláž (Pocta Dominikovi Tatarkovi). Bratislava 1993.

PRUŠKOVÁ, Z.: O zmysle a funkciách interpersonálnych situácií v diele Dominika Tatarku. In: Slovenská literatúra, 40, 1993, č. 2 – 3.

SULÍK, I.: Dominik Tatarka – blízkosť tvorby, ťarcha mýtu. In: Literárny týždenník, 6, 1993, č. 17.

VISKUPOVÁ, E.: Dominik Tatarka (Personálna bibliografia). In: Slovenská literatúra, 40, 1993, č. 2–3.

ZAJAC, P.: Tatarkova cesta. In: Slovenská literatúra, 40, 1993, č. 2 – 3.

EIS, Z.: Dominik Tatarka – Slovák a Európan. In: Tvorba T, 2(11), 1992, č. 2.

HALVONÍK, A.: Dominik Tatarka: Panna zázračnica. In: Knižná revue, 2, 1992, č. 21.

HAMADA, M.: Dominik Tatarka – sujetový básnik. In: Slovenské pohľady, 108, 1992, č. 2.

CHAROUS, E.: Memento stále živé (Dominik Tatarka: Démon súhlasu). In: Nové knihy, 1992, č. 4.

MIKUŠŤÁKOVÁ, A.: Zdanlivo náhodné „navrávanie“ (Dominik Tatarka: Navrávačky). In: Literárny týždenník, 5, 1992, č. 23.

MLYNÁRIK, J.: Kto hanobil Tatarku? In: Kultúrny život, 26, 1992, č. 4.

PETRÍK, V.: Tatarka opäť legálny (Dominik Tatarka: Démon súhlasu). In: Slovenské pohľady, 108, 1992, č. 3.

PETRÍK, V.: Vzťah muža a ženy v Tatarkovom diele. In: Romboid, 27, 1992, č. 3.

VLNKA, J.: Svetoobčan, akého malo Slovensko. In: Dotyky, 4, 1992, č. 6.

Dominik Tatarka (Profil). In: Romboid, 26, 1991, č. 5.

LIBA, P.: Slovo do diaľky (Dominik Tatarka: Prútené kreslá). In: Slovenské pohľady, 107, 1991, č. 4.

PERSTICKÁ, D. – PŘEROSTOVÁ, L.: Dominik Tatarka a ti druzí. Brno: Státní vědecká knihovna 1991, s. 136 – 153.

PONICKÁ, H.: Hana Ponická o Dominikovi Tatarkovi. In: Romboid, 26, 1991, č. 5.

ČERNÝ, V. – VANOVIČ, J.: Púť Dominika Tatarku Slovenskom a kultúrou. In: Slovenské pohľady, 106, 1990, č. 3.

EIS, Z.: Tatarka českýma očima. In: Fragment K, 4, 1990, č. 7.

LIPTOVSKÝ, P.: Tatarka v slovenskej tradícii. In: Literárny týždenník, 3, 1990, č. 9.

MOJÍK, I.: Prísna kniha (Dominik Tatarka: Sám proti noci). In: Literárny týždenník, 3, 1990, č. 26.

PETRO, P.: Tatarkova trúfalosť. In: Romboid, 25, 1990, č. 4.

ŠIMEČKA, M.: Co jsou „písačky“ (Dominik Tatarka: Písačky). In: Fragment K, 4, 1990, č. 4.

ŠIMEČKA, M. M.: Dominikova dvojitá čiara života. In: Fragment K, 4, 1990, č. 1.

VACULÍK, L.: První nový Čechoslovák. In: Fragment K, 4, 1990, č. 1.

BÁTOROVÁ, M.: Reflexia doby v slovenskom kultúrnom a literárnom živote v rokoch 1938-1945. (Analýza Tatarkovej novely Pach prednesená na konferencii Vojna v umení umenie vo vojne 26. 5. 1988) In: Vojna v umení - umenie vo vojne. Bratislava: Umenovedný ústav SAV, 1989, s. 121 – 132.

MARENČIN, M.: Dominik Tatarka: 76. In: Literárny týždenník, 2, 1989, č. 11.

PETRÍK, V.: Dominik Tatarka odišiel a zostáva. In: Romboid, 24, 1989, č. 7.

MATUŠKA, A.: Človek v slove. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1967, s. 276 – 293.