Ján Sabol

25. 1. 1939
Sokoľ
Žáner:
editorská činnosť, odborná literatúra, iné

Životopis autora

SABOL, Ján r. 1956 maturoval na gymnáziu v Košiciach, 1956 – 59 študoval na Filozofickej fakulte Vysokej školy pedagogickej, 1959 – 62 slovenčinu a ruštinu na Filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Prešove, kde od 1962 pôsobí na Katedre slov. jazyka a literatúry, v súčasnosti prof. Inštitútu slavistiky, všeobecnej jazykovedy a masmediálnych štúdií Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity. Orientoval sa na výskum spisovnej slovenčiny, fónických, sémantických súvzťažností v štruktúre textu, vrátane analýzy zvukových vlastností veršovanej reči, jazykovej analýzy umeleckého štýlu a teórii prekladu básnického textu i prózy. Autor monografií Voľný verš v súčasnej slovenskej poézii. Genéza a charakteristika (1968), Základy exaktného rozboru verša (obe s F. Štrausom, 1970), práce Prozodická sústava slovenčiny (1977), vysokoškolských učebných textov Základy akustickej fonetiky (s J. Zimmermannom, 1978, 1979, 1986), Fonetika a fonológia. Metódy fonologického rozboru (1982, 1988), Teória literatúry. Základy slovenskej verzológie (1983, 1988), Štatistika. Exaktné metódy v jazykovede a v literárnej vede (s J. Zimmermannom, 1986), Súčasný slovenský jazyk. Cvičenia zo syntaxe (s G. Moškom a J. Nižníkovou, 1988, 1993), Kapitoly zo všeobecnej jazykovedy (1988), Kultúra hovoreného slova (s D. Slančovou a M. Sokolovou, 1990). Spolupracoval na diele State z teórie literatúry. O interpretácii umeleckého textu (1989), je autorom monografií Syntetická fonologická teória (1989), Fonetika a fonológia (s A. Kráľom, 1989), Komunikačný štatút prízvuku v spisovnej slovenčine (1994), Akustický signál – semióza – komunikácia (obe s J. Zimmermannom, 2002). So Š. Ondrušom vydal publikáciu Úvod do štúdia jazykov (1981, 1984, 1987). Je autorom viacerých kolektívnych diel (napr. Interpretačné variácie umeleckého textu; Kultúra hovoreného prejavu, obe 2006) a spoluautorom učebníc zo slovenského jazyka. Svoje lingvistické vzdelanie využil pri jazykovo orientovanej analýze štýlu slov. básnikov a pri teórii prekladu básnického textu i prózy.