Marta Keruľová

4. 4. 1951
Krupina
Žáner:
literárna veda, odborná literatúra

Životopis autora

R. 1966 – 69 študovala na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Krupine, r. 1969 – 74 slovenčinu a latinčinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, kde r. 1974 – 77 absolvovala internú vedeckú ašpirantúru. R. 1974 pôsobila ako lexikografka v Encyklopedickom ústave SAV v Bratislave, od r. 1977 prednáša staršiu slov. a svetovú literatúru na Pedagogickej fakulte (po transformácii Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa) v Nitre, kde študovala taliančinu a podieľala sa na založení Katedry romanistiky, r. 1986 – 90 a od 1999 lektorka slov. literatúry na univerzite (Istituto Universitario Orientale) v Neapole. Venuje sa metodologickým otázkam v oblasti staršej slov. literatúry, z humanistických autorov dielu J. Bocatia, ďalej typologickým zvláštnostiam slov. barokovej literatúry a študentskej vagantskej poézie 17. – 19. stor. Napísala monografické práce Recepčno-interpretačné osobitosti textov staršej slovenskej literatúry (1992) a Nahliadnutia do  staršej slovenskej literatúry (1999), autorsky sa zúčastnila na príprave príručky Literárny sprievodca nielen pre maturantov (1998) a publikácie Studi italo-slovacchi.Tomo 7 (1999), spoluautorka vysokoškolských skrípt a stredoškolských učebníc literatúry, štúdie a recenzie publikovala v časopisoch (Literárny týždenník, Slavica Slovaca, Slov. literatúra, Slov. pohľady, Slov. jazyk a literatúra, Slov. národopis a i.), zborníkoch a pamätniciach. Spoločne s J. Minárikom a E. Majekovou z latinčiny preložili knihu Rímske príbehy (1981).