Štefan Suchý

24. 5. 1946
Nechválova Polianka
Štefan SUCHÝ v r. 1961 – 64 študoval na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Humennom, 1964 – 70 na Filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Prešove. R. 1970 – 71 pracovník Ústredného výboru Kultúneho zväzu ukrajinskcýh pracujúcich v Prešove, 1971 – 72 Čs. rozhlasu v Prešove, 1973 – 94 učiteľ na Strednom odbornom učilišti strojárskom v Snine, od 1995 pracovník Metodického centra v… Čítať ďalej