Viliam Judák

9. 11. 1957
Nová Bystrica-Harvelka
Žáner:
editorská činnosť, esej, literatúra faktu, odborná literatúra, iné

Životopis autora

Prof. PhDr. Viliam JUDÁK, PhD. – v r. 1973 – 77 študoval na gymnáziu v Čadci, 1980 – 85 na R. k. cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave. R. 1977 – 80 robotník v Ostrave, 1978 – 79 absolvoval vojenskú základnú službu, po štúdiách 1985 – 87 pôsobil ako r. k. kaplán v Nitre, 1987 – 90 správca farnosti v Trenčíne, 1990 – 96 odborný asistent na R. k. bohosloveckej fakulte UK v Bratislave, od r. 1996 rektor Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre, od r. 2005 nitriansky sídelný biskup. Jeden z popredných súčasných slov. cirkevných historikov, náboženských spisovateľov a popularizátorov cirkevnej histórie a kresťanstva. Život a dielo E. Necseya spracoval v monografii Arcibiskup svätého života (1992), dejiny gorazdovského kultu priblížil v publikácii Od Gorazda ku gorazdovcom (1994), historicko-biografický rozmer majú aj monografické práce Hviezdy slovenského neba (1993), Krížová cesta národných svätcov (1996) a Svätý Svorad – patrón mesta Nitry (1999). Autorsky sa zúčastnil na tvorbe základnej syntézy Prehľadné cirkevné dejiny (1996), samostatne napísal príručky Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre (1995) a Nitrianske biskupstvo v dejinách (1999), zostavil reprezentatívnu dokumentárno-obrazovú publikáciu Nitrianska diecéza – Desať rokov s kardinálom 1990 – 2000 (2000). Autor zbierky teologických úvah Myšlienky z éteru I. - VIII. (1993 - 2006), teologických prác Priatelia Boží (1995), Živé dedičstvo (2012). Množstvo duchovných úvah, cirkevnohistorických a teologických príspevkov publikoval v slov. i krajanskej, najmä náboženskej a kresťansky orientovanej periodickej tlači (Duchovný pastier, Hlasy z Ríma, Katolícke noviny, Kultúra, Viera a život) a v zborníkoch, autor vysokoškolských učebných i popularizačných textov, ako aj hesiel v Malej slovenskej encyklopédii (1993), pravidelne sa zúčastňuje na náboženských reláciách v rozhlase a v televízii. Venuje sa tiež regionálnej histórii, dejiny Riečnice a Harvelky osvetlil v populárno-náučnej publikácii Návraty k rodnej hrude (1995), spoluautor monografie Krásno 1185 – 1995 (1995). V ostatnom obdobi vydal úvahy (aj rozhlasové): Dotyky s novým dňom (2000), Nový život s Kristom (2001), Pre nový Boží deň (2002), In Ecclesia Dei, Úsvit nového dňa (obe 2003); príručky, prehľady a biografie: Dejiny mojej cirkvi 1 – 2 (2002, 2004), Nitrianske biskupstvo od čias Metodových (2006), Každý deň so svätými 1 – 2 (2006, 2007), Z múdrosti našich otcov – sv. Beňadik a Skalka (2007), vysokoškolské učebnice a i.