Zvonko Taneski

12. 3. 1980
Skopje
Žáner:
literárna veda, poézia
Krajina:
Severné Macedónsko

Životopis autora

Literárny vedec, kritik, básnik, editor a prekladateľ. Štúdium všeobecnej a komparatívnej literatúry ukončil na Filologickej fakulte Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Skopje. V roku 2003 absolvoval študijný pobyt na Univerzite v Perugii (Taliansko). Dizertačnú prácu v odbore teória a dejiny slovenskej literatúry obhájil v roku 2007 na Katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Rigoróznu prácu v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo obhájil na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Komisia SAV pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie mu v roku 2011 priznala vedecký kvalifikačný stupeň IIa (samostatný vedecký pracovník).

Habilitoval sa na Fakulte cudzích jazykov Univerzity FON v Skopje (2011) v študijnom odbore macedonistika – slovanské jazyky a literatúry, kde pôsobil ako docent v rokoch 2011 – 2014. Od roku 2014 do konca augusta 2015 bol zamestnaný ako vedecký pracovník v Ústave pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, kde pracoval aj počas rokov 2007 – 2011. Pracoval tiež v Ústave svetovej literatúry SAV v Bratislave (2007 – 2008). Na Katedre slovanských filológií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave pôsobí od septembra 2015. Vedie prednášky a textové semináre z dejín umeleckého prekladu, medziliterárnych vzťahov a literárnej komparatistiky, z dejín konkrétnych národných literatúr (južnoslovanských) a výberové kurzy macedónskeho jazyka a reálie Macedónska.

Je členom Klubu nezávislých spisovateľov a Slovenského PEN klubu pri AOSS, člen Medzinárodnej asociácie porovnávacej literárnej vedy (AILC / ICLA), člen Česko-slovenskej asociácie porovnávacej literárnej vedy, Medzinárodnej asociácie autorov a publicistov (Authors and Publicists International Association) – МАПП / APIA so sídlom v Rige v Lotyšsku; Asociácie prekladateľov Macedónskaa Spolku literárnych prekladateľov Macedónska; ako aj členom hlavnej redakčnej rady medzinárodných vedeckých časopisov Konštantínove listy / Constantine's Letters (od roku 2008), Art Communication & Popculture – A & P (od roku 2014), Litikon – Časopis pre výskum literatúry / Journal for Literature Research (od roku 2016) a CONTEXT – Review for Comparative Literature and Cultural Research (od roku 2017); člen Svetového spolku básnikov (Poetas del Mundо, od roku 2016); člen Slovanskej literárnej a umeleckej akadémie (Slavic Academy of Literatures and Arts – Славянска литературна и артистична академия; od roku 2016) a koordinátor tejto akadémie pre Slovenskú republiku (od roku 2017). Doteraz mu vyšlošesť básnických zbierok, knižný básnický výber v slovenčine, knižný básnický výber v srbčine a štyri odborné knižné práce. 

Popri výskumnej práci v oblasti slovensko-macedónskych literárnych a kultúrnych vzťahov prekladá zo slovenčiny do macedónčiny (knižne boli publikované jeho preklady Pavla Vilikovského, Jany Beňovej, Ivany Dobrakovovej, Petra Šuleja, Dušana Mitanu, Juraja Šebestu, Milana Richtera, Miroslava Demáka, Františka Lipku a i.) a zostavil aj niekoľko básnických antológií. V roku 2017 mu Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska udelila Cenu P. O. Hviezdoslava za preklady diel slovenských spisovateľov do macedónčiny. Jeho tvorba je tiež prekladaná do mnohých európskych jazykov. Za svoju vedeckú, prekladateľskú a umeleckú činnosť získal viaceré medzinárodné ceny po celom svete.