Bibliotéka a prezentácia LIC

Literárne informačné centrum pripravilo tri prezentácie na jedinom knižnom slovenskom veľtrhu - Bibliotéka (13. - 16. novembra 2003 vo výstavných priestoroch Incheby).

Prezentácia dvojzväzkovej novinky básnika, prekladateľa a literárneho vedca Viliama Turčányho (1928), súboru literárno-vedných štúdií, nazvaného Cestami poézie, otvárala prezentácie a sprievodné programy veľtrhu. Celkom na počiatku sám autor osvetlil v reflexii atmosféru dávnej príhody, náhodného dovolenkového zážitku (a v širších súvislostiach zaľudnený známymi osobnosťami našej - vlastne už literárnej histórie), ktorý ovplyvnil, ergo, dal meno tomuto súhrnnému súboru. V básnickej skratke je mottom knihy, avšak prítomní poslucháči dostali viac: nádherný, povestný prednes vlastných veršov V. Turčányho i odkrytie motívov, ktoré stoja za nimi, uschované v tvorivej dielni.

Na ilustráciu uvedieme tie verše:

PRENÁŠKA

V Aténach mal som cez päťdesiat rokov,
keď v autobuse, dívajúc sa zhora,
taktiež som nestál o pôdu a o kov
a uzrel som tam - s ulicou sťa sloku -
húf nakladiakov s názvom METAFORA.

Tiež prenášali nábytok a ktovie
aj aké iné bytia v iné miesta
i pochopil som krásne názvoslovie
z poetiky, čo, pre čo, jak sa zove,
a POÉZIA - že je vlastne CESTA.

Tak teda - prvý zväzok dostal podtitul Za obraznosťou básnictva, v ktorej autor na počiatku nášho básnictva uvádza Poznámky k hlaholike a umeleckej stavbe Proglasu. Nazval ju veľbáseň storočí, a aj vlastným hlasom v slovenčine i staroslovienčine (a spamäti) ozvučil tieto verše, aj niektoré iné.

Popri pánovi Turčánym uviedol moderátor podujatia Anton Baláž aj českého hosťa, povolaním historika, avšak znalca a milovníka poézie a slovenskej zvlášť - Martina Kučeru. Predstavil antológiou modernej slovenskej poézie Blýskání nad Tatrou, do nej zahrnul básne 70 autorov vo vlastnom preklade. Priniesol aj knižné vydanie českého prekladu básne Čas Herodes Jána Motulku. Vysoko ocenil básnikovu intuíciu vo veršoch z leta roku 1948 aj ako historik, pre ktorého je umenie zdrojom určitých úrovní poznania doby. Básnik katolíckej moderny, pán Motulko, bol osobne prítomný aj na tejto prezentácii.

Literárne informačné centrum prezentovalo v nedeľu 16. novembra 2003 na Bibliotéke aj zaujímavé závery výskumu Súčasný stav a úroveň čítania v SR, ktorý LIC realizovalo v spolupráci s Ústavom výskumu verejnej mienky Národného osvetového centra v júni 2003 na reprezentatívnej vzorke 1500 respondentov. Jeden z autorskej dvojice záverečnej správy - Peter Valček - mal početne neveľké, zato vnímavé publikum. (Tomuto výskumu čítania sa venujeme v správach číslo 44 - 46 Aktualít LIC.)

Slovenské centrum PEN - klubu buduje svoju svetovú knižnicu knižnými darmi vydavateľov, ale aj osobnými darmi spisovateľov samotných. Spojením tejto ambície s podujatím Vyšehradského literárneho fóra bolo vyústenie na prezentácii - čítačke - na Bibliotéke. Spisovateľov bolo neúrekom, prišiel aj tajomník svetového PEN centra Terry Carlby a prezident SC PEN Gustáv Murín uvádzal ,,čítajúcich" spisovateľov, slovenských i zahraničných: Tomáša Janovica, Rút Lichnerovú, Alexandru Berkovú, Antona Hykischa, Zdenku Beckerovú, Jiřího Stránskeho, Alex Königsmark.

Prezentácií na Bibliotéke bolo samozrejme viac: nielen konkrétne knižné tituly (napríklad Chcela by som byť bosorka od Gabriely Futovej - SPN - Mladé letá, Podivuhodné príbehy siedmich morí od Jána Uličianskeho - Perfekt, Slovensko v srdci Európy od RNDr. Laciku, Európa a svet, oba tituly z Prírody, Kniha kráľov od Vladimíra Segeša a kol. - Perfekt a iné). Tiež sa uskutočnili niektoré tematické či kolektívne stretnutia, napríklad prezentácia členov Literárneho klubu Generácia pod názvom Poézia a próza, mladí ľudia, ich pocity, problémy a spoločnosť.

Jedenásty ročník Bibliotéky priniesol knižné novinky slovenských aj zahraničných vydavateľov, návštevnosť poslabšiu ako vlani, či roky minulé.

Realita budúceho roku s jednotnou DPH 19 percent, teda aj na knihy, priniesla tichú skepsu. Ale aj jeden dôležitý prísľub Ministerstva kultúry SR. V otváracom prejave povedal štátny tajomník MK SR József Kvarda toto: ,,... v roku 2004 otvárame nový grantový program s názvom Ex libris. Bude podporovať literatúru, knižnú kultúru a knižnice. V jeho podprograme na podporu pôvodnej umeleckej tvorby, umenovednej a spoločenskovednej literatúry sa budeme snažiť vytvárať vhodné prostredie pre tvorcov, ktorým umožníme prostredníctvom vydavateľstiev získať štipendiá na vytvorenie diela.... Nakoľko z knižníc v Slovenskej republike sa pomaly, ale iste stávajú antikvariáty, pretože nemajú dostatočné zdroje na nákup novej literatúry, podporíme aj nákup informačných zdrojov pre knižnice. To by sa malo stať základom pre dopĺňanie knižničných fondov, čím sa v druhej rovine podporí aj vydavateľská činnosť v oblasti pôvodnej tvorby."

Rozsiahlu reportáž prináša Knižná revue v čísle 24/2003.