Foto P
Aj prekladatelia majú svoje sviatky. Jedným
z nich je udeľovanie Ceny Jána Hollého a kniž­
ných prémií Literárneho fondu za umelecký
preklad a Ceny Mateja Bela a knižných prémií
LF za vedecký a odborný preklad. Ceny za rok
2015 sa slávnostne udeľovali 26. mája v Zichyho
paláci v Bratislave. Vyhlásenie laureátov Ceny
a prémií Mateja Bela pripadlo na predsedu po­
roty Juraja Šebestu, laureátov Ceny a prémií
Jána Hollého vyhlasovala predsedníčka poroty
Mária Kusá. Obaja sa vo svojich prí­
hovoroch zhodli v tom, že celková
úroveň prekladaných textov upadá,
vraj ani tie ocenené nie sú úplne bez
chyby, hoci ich často redigujú skúsení
redaktori.
  Cenu Jána Hollého 2015 za preklad
umeleckej prózy získala Magda
Takáčová za preklad diela Szilárda
Borbélyho Vydedenci (Kalligram).
Cenu Jána Hollého 2015 za preklad
poézie si prevzal Ladislav Šimon
za preklad diela Heinricha Heineho Piesne
a vzdychy (Literárna nadácia Studňa). Obe vy­
davateľstvá získali Poctu LF za významný edičný
čin. Prémie za knižnú tvorbu za rok 2015:
Martin Kubuš za preklad diela Woody Allen:
Bez peria (Vydavateľstvo Tatran); František
Hruška za preklad diela Emanuele Trevi: Niečo
napísané (Kalligram); Otto Havrila za preklad
diela Jonathan Safran Foer: Všetko osvetlené
(Vydavateľstvo Slovart); Eva Melichárková za
preklad diela Kateřina Tučková: Žítkovské bo-
hyne (Vydavateľstvo Tatran); Otakar Kořínek
za preklad diela Vladimir Nabokov: Lužinova
obrana (VSSS). Spomenuté vydavateľstvá dostali
Uznania LF za významný edičný čin.
  Prvýkrát sa udeľovala Cena Blahoslava
Hečka za celoživotné dielo za rok 2016. Jánovi
Vilikovskému (na foto vpravo s L. Serdahélym)
ju odovzdali Otakar Kořínek, predseda výboru
Sekcie pre umelecký preklad, a Ladislav Serda­
hély, riaditeľ Literárneho fondu.
  Cena Mateja Bela 2015: v kategórii spolo­
čenských vied – Patrícia Elexová za preklad
diela Georga Wilhelma Friedricha Hegela Fe-
nomenológia ducha (Kalligram); v kategórii
prírodných a lekárskych vied – Katarína Ba-
binská a Gregor Babinský za preklad die­
la Giulie Endersovej Taktne o tráviacom
trakte (Vydavateľstvo Slovart); v kategórii
lexikografických diel – Oľga Kovačičová
a Mária Kusá za zostavenie diela Slovník
slovenských prekladateľov umeleckej
literatúry 20. storočia (A – K) (VEDA).
Spomenuté vydavateľstvá zároveň získali
Poctu LF za významný edičný čin.
     Prémie: v kategórii spoločenských vied
– Galina Šándorová za preklad diela Józ­
sefa Demmela Ľudovít Štúr. Zrod moderného
slovenského národa v 19. storočí (Kalligram);
Martin Djovčoš za preklad diela Glenna Green­
walda Nikto sa neskryje (Vydavateľstvo Tatran);
v kategórii lexikografických diel – Pavol Kvetko
za dielo Prekladový anglicko-slovenský fraze-
ologický slovník (VEDA). Spomenuté vydavateľ­
stvá zároveň získali uznania LF.