Elektronické služby v znalostnej spoločnosti

Slovenská asociácia knižníc a Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri Technickej univerzite vo Zvolene si tento rok pripomínajú významné jubileá: 15. výročie založenia Slovenskej asociácie knižníc, 200. výročie založenia lesníckeho vysokoškolského štúdia, 55 rokov vysokého lesníckeho a drevárskeho školstva vo Zvolene a 55. výročie vzniku Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnice vo Zvolene.  

Aj tieto výročia boli podnetom na prípravu medzinárodného odborného seminára Elektronické služby v znalostnej spoločnosti, ktorý sa uskutoční dnes, 12. septembra.

Slovenská asociácia knižníc vznikla na základe podnetu a dohovoru riaditeľov  troch významných vedeckých knižníc - Slovenskej národnej knižnice v Martine, Univerzitnej knižnice v Bratislave a Centra vedecko-technických informácií SR – 9. októbra 1992. Na seminári sa zhodnotí činnosť asociácie za uplynulé obdobie a jej prínos pre knižnice SR.

Vznik lesníckeho vysokoškolského štúdia sa oficiálne datuje od založenia Lesníckeho ústavu pri Baníckej akadémii v Banskej Štiavnici v roku 1807. Rok 1952 je rokom založenia Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene i Štátnej študijnej knižnice vo Zvolene, ktorá prešla viacerými medzirezortnými reorganizáciami a zmenami názvov a od roku 1991 pôsobí ako Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri Technickej univerzite vo Zvolene.    

Časť referátov je venovaná spomenutým výročiam. Viaceré príspevky sú zamerané na informačné vzdelávanie na vysokých školách v SR i ČR, bude možnosť porovnať výsledky z analogických prieskumov, ktoré na Slovensku i v Čechách organizačne zabezpečili profesijné združenie - Slovenská asociácia knižníc a Asociácia knižníc vysokých škôl ČR.

Pripravený je zaujímavý blok príspevkov o nových trendoch v poskytovaní elektronických služieb knižníc, projekt e-kniha na objednávku, systémy elektronickej komunikácie, lokálne archívy elektronických dokumentov. Na seminári sa bude diskutovať aj o hodnote vedeckých informačných zdrojov z pohľadu používateľa, o štandardoch webových stránok, informačnom systéme o vede a výskume ako nástroji podpory propagácie vedy.

Zo seminára vyjde elektronický zborník na CD-ROM a príspevky budú zverejnené na webovej stránke Slovenskej asociácie knižníc aj Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnice Technickej univerzity zo Zvolene. Podujatie sa koná s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.

-dr-