Eva Maliti-Fraňová - Tabuizovaná prekladateľka Zora Jesenská

Eva Maliti-Fraňová: Tabuizovaná prekladateľka Zora Jesenská

Monografia Tabuizovaná prekladateľka Zora Jesenská Evy Maliti-Fraňovej je venovaná významnej osobnosti moderných kultúrnych dejín Slovenska. Z. Jesenská (1909 - 1972) vynikla ako publicistka a umelecká kritička, v mladosti redigovala časopis Živena, ale najviac sa zaslúžila o rozvoj umeleckého prekladu. Hoci prekladala aj z francúzštiny, angličtiny a nemčiny, jadro jej prekladateľskej činnosti predstavovala ruská literatúra, najmä klasika, ktorá bola u nás niekoľko desaťročí zažitá práve v Jesenskej výklade. Slovenská verejnosť si spája jej meno so zákazom činnosti z politických dôvodov na konci 60. rokov 20. storočia.

Autorka knihy sústreďuje pozornosť na veľké udalosti v jej profesionálnej činnosti, ktoré sú zároveň vývinovými medzníkmi nášho umeleckého prekladania, pričom variuje uhly pohľadu, aby bol obraz tvorivej, samostatnej a nonkonformnej ženy zasadenej do zložitých, rozporuplných čias čo najkomplexnejší. V jednotlivých kapitolách rozoberá polemiku okolo prekladu Tichého Donu M. Šolochova, porovnáva preklady Dostojevského Bratov Karamazovovcov či Doktora Živaga Borisa Pasternaka,  Prekladateľská problematika reflektovaná v spojení s časom prináša uvažovanie o niektorých pojmoch, ako je životnosť prekladu, kánon a plagiát v preklade, kompilačný preklad a pod.

Kniha vznikla na pôde Ústavu svetovej literatúry Slovenskej akadémie vied a vychádza vo vydavateľstve VEDA.