V priestoroch Rakúskeho
kultúrneho fóra v Bratislave
sa 19. januára predstavila ra-
kúska prozaička Karin Ivan-
csics – so slovenským básni-
kom Mariánom Hatalom dis-
kutovala najmä o hraniciach,
ktoré tvoria jednu z kľúčových
tém jej diela. Vníma ich veľmi
intenzívne: „Môj najdôležitej-
ší hraničný orgán je pokožka.“
Autorka pochádzajúca z Burgenlandu vo svojich esejach popisuje život na
pomedzí troch krajín: Rakúska, Československa a Maďarska v 60. a 70. ro-
koch minulého storočia. Ďalšou z jej veľkých tém je domovina, ale aj túžba
po diaľkach – prezradila, že ona za svoj druhý domov považuje Paríž.
Foto Peter Procházka