Kus krištáľu

Prvý zväzok novej edície Evanjelické osobnosti venovalo vydavateľstvo Tranoscius životu a tvorbe Júliusa Madarása. Knihu Július Ma­darás – kazateľ, humanista, človek zostavil Dalimír Hajko a tvoria ju spomienky na rozhovory, pracovné či osobné stretnutia so vzdelaným evanjelickým farárom, ako aj viaceré pohľady na jeho dielo i prínos pre cirkev a spoločnosť. Autori príspevkov ho charakterizovali ako rozhľadeného, pracovitého, skromného človeka s pevným kresťanským postojom za každej situácie, výborného znalca prác Martina Luthera, obľúbeného vysokoškolského pedagóga a farára, ktorému boli blízke rodinné i sociálne problémy jeho farníkov.

Na Madarásovu tvorbu – kázne, biblické žalmy, redaktorskú či publikačnú činnosť – sa zameral J. Grešo, niektoré sociálno-etické názory predstavil V. Gluchman, chápanie „luteránskej sociológie“ v Madarásovych prácach načrtol D. Hajko. P. Liba upozornil na nemalý význam jeho memoárov V utíšení a dúfaní je naša sila.

Mozaiku nevšedného portrétu obetavého farára, ktorý s  ďalšími banskobystrickými evanjelickými kňazmi zachraňoval stovky židovských spoluobčanov, dopĺňajú osobné spomienky viacerých osobností či list kardinála Korca. Nechýbajú ani rozpomienky na roky strávené vo väzení v severných Čechách, kde brúsil krištáľ spolu s kňazmi rôznych vierovyznaní aj s kardinálom Korcom) a  mnohým bol oporou. Neskôr pobyt vo Valdiciach prirovnal k „vysokej teologickej škole“.

Knihu uzatvárajú nekrológy a fotodokumentácia. Život vzácneho človeka výstižne symbolizuje obálka s kúskom krištáľu, ktorý sa mu podaril vyniesť z  valdického väzenia.