LITERÁRNE TOPOĽČANY 2009

 

Tribečská knižnica v Topoľčanoch

vyhlasuje

 

19. ročník celoslovenskej súťaže žiakov základných škôl, osemročných gymnázií, študentov stredných škôl, stredných odborných učilíšť a dospelých

 

LITERÁRNE TOPOĽČANY 2009

I. kategória – žiaci 1. – 4. ročníkov ZŠ – poézia a próza

II. kategória – žiaci 5. – 9. ročníkov ZŠ a osemročných gymnázií – poézia a próza

III. kategória – študenti stredných škôl a stredných odborných učilíšť – poézia a próza

IV. kategória – dospelí – poézia a próza

Odborný garant súťaže: Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska

Podmienky súťaže

Tematicky nie je súťaž vymedzená. Každý účastník súťaže môže poslať najviac 3 prozaické a 5 poetických súťažných prác, doteraz nepublikovaných, v troch exemplároch, písaných na stroji, alebo PC. Na každý súťažný text uviesť presnú adresu bydliska, školy (vek, trieda) súťažiaceho. Rukopisy súťažných prác sa nevracajú.Texty posúdi odborná porota zložená z členov AOSS, ktorá v každej kategórii udelí 3 hlavné ceny a čestné uznania. Samostatne bude udelená Cena primátora Mesta Topoľčany a Cena prednostu Obvodného úradu v Topoľčanoch. Z ocenených prác bude zostavený zborník.

Uzávierka súťaže: 31. marca 2009

 

Výsledky budú prezentované na internetovej stránke

www.kniznicatopolcany.sk

Slávnostné vyhodnotenie sa uskutoční v júni 2009.

Kontaktná adresa:

Tribečská knižnica

Československej armády 28

955 35 Topoľčany