Modliť sa znamená nadviazať kontakt s Bohom, vyjadriť sa pred transcendentálnom a otvoriť sa pred ním. Psychiater Viktor E. Frankl, zakladateľ tretej viedenskej školy psychoterapie, definuje človeka ako bytosť zameranú intencionálne, ktorá si vo všetkom hľadá zmysel a nedokáže bez neho existovať. Nachádzanie zmyslu vo všetkom odkazuje na bytie zmyslu o sebe samom, a tým na jestvovanie Boha. Veriaci človek sa pokúša vo svojich modlitbách oslovovať Boha a spojiť sa s ním, rovnako ho aj počúvať a poslúchať. Modlitba je veľmi špecifický žáner práve kvôli veľkej intimite vzťahu, ktorý odzrkadľuje. Je veľmi ťažké pretaviť do slov, čo sa odohráva na úrovni ducha. Človek však v sebe zjednocuje ducha, dušu a telo, preto je nielen možné, ale aj potrebné, aby sa do modlitby zapojil aj na úrovni zhmotnenia myšlienok, čiže ich vyrieknutím alebo ich napísaním. Nie je vždy jednoduché adekvátne vyjadriť svoje vnútorné prežívanie. Preto cirkvi odpradávna ponúkajú veriacim vzor a pomôcku pri modlitbe vo forme schválených textov. Dve nové modlitebné knihy Karmelitánskeho nakladateľstva majú ambíciu osloviť kresťanov v súčasnom svete. Spájajú preto modlitby venované situáciám v dnešnej spoločnosti, no rovnako kladú dôraz aj na kresťanskú tradíciu v podobe žalmov, modlitieb svätých a významných osobností. Mnohé texty majú popri duchovnej aj umeleckú hodnotu, čo nepochybne zvyšuje ich náročnosť i atraktivitu medzi veriacimi, ktorí hľadajú relevantné vyjadrenie vzťahu k Bohu. Modlitebná knižka Youcat. Modlitby pre mladých vychádza v edícii Youcat (skratka pre Youth Catechism – katechizmus mládeže) a nadväzuje na celosvetovo úspešný katechizmus prerozprávaný rečou zrozumiteľnou mladým. Primárne cieli na kresťanskú mládež, ktorá má isté základy vo viere, v modlitbách a chce pozdvihnúť svoj duchovný život. Je uspôsobená ich potrebám, zohľadňuje pritom ich jazyk, problémy a videnie sveta. Prvá časť obsahuje dvojtýždenný cyklus modlitieb dňa podobný breviáru, v druhej časti ponúka príležitostné modlitby, ktoré sú tematicky organizované (napr. Klaňať sa Bohu, Rozlišovať a rozhodovať sa, Som konečný a nesmrteľný). Texty dopĺňajú fotky a pôvabné kresby, ktoré knižku jemne odľahčujú. Modlitby sú síce písané zrozumiteľne, ale nesú umelecky stvárnený a teologicky presýtený obsah. Druhý titul Moja modlitebná kniha nemeckého benediktína Anselma Grüna predstavuje výber modlitieb autora. Popri jeho vlastných textoch zahŕňa žalmy, hymny aj chvály, požehnania a prosby rôznych osobností. Autor je jedným z najčítanejších a najproduktívnejších spisovateľov literatúry duchovného zamerania. Vo svojej praxi sa zameriava hlavne na pastoráciu manažérov, preto sú mu prostredie a životné podmienky ľudí v mestách známe, a vo výbere ponúka mnohé modlitby pre každodennú realitu (napr. modlitba pri šoférovaní, v skúškovom období, v hospici, v práci). Zjednocujúcou tematickou líniou všetkých textov je myšlienka benediktínskej reguly: „aby bol Boh oslávený vo všetkom.