Neznáma a blízka slovenská literatúra - história a súčasnosť

Dňa 27. 11. 2003 sa na pôde Slovenského inštitútu v Berlíne konala prezentácia publikácie autorov Stanislava Šmatláka, Vladimíra Petríka a Ludwiga Richtera GESCHICHTE DER SLOWAKISCHEN LITERATUR UND IHRER REZEPTION IM DEUTSCHEN SPRACHRAUM (Dejiny slovenskej literatúry a ich recepcia v nemeckom jazykovom priestore), ktorá vyšla v novembri v Literárnom informačnom centre. Zároveň sa v tento večer predstavili prítomnému publiku súčasní slovenskí autori: poetka Eva Lukáčová a prozaik Anton Baláž. Podujatie pripravilo Literárne informačné centrum v Bratislave v spolupráci so Slovenským inštitútom v Berlíne.

Literárne podujatie dňa 27. 11. otvoril riaditeľ SI v Berlíne Dr. Peter Krupár, ktorý sa osobne zúčastnil večera. Prezentácia diela GESCHICHTE DER SLOWAKISCHEN LITERATUR UND IHRER REZEPTION IM DEUTSCHEN SPRACHRAUM prebehla v slávnostnej atmosfére. Po stručnom predstavení publikácie si poslucháči vypočuli otvorený list Stanislava Šmatláka adresovaný profesorovi Ludwigovi Richterovi, v ktorom autor zhodnotil prácu autorov na diele, ako aj odborný a osobnostný vklad prekladateľa DEJÍN prof. Richtera, ktorý sledoval dielo v priebehu prípravy až po vydanie. Profesor Richter si s poďakovaním prevzal originál listu. Prihovoril sa prítomnému publiku a podrobnejšie predstavil publikáciu a jej jednotlivé časti. Citoval aj z významných pasáží jednotlivých autorov.
           Počas autorského čítania sa prvá predstavila Eva Lukáčová. Predniesla štyri básne v slovenčine, paralelne s ňou ich predniesla v nemčine recitátorka Jana Wache, ktorú zabezpečil SI v Berlín. Prítomní ocenili mladú talentovanú poetku a výber z jej poézie úprimným potleskom.
           Potom sa predstavil krátkym úryvkom z románu Tábor padlých žien (v slovenčine) prozaik Anton Baláž. Rozsiahlejšiu pasáž z románu predniesla v nemčine opäť pani Wache. Ukážku si prítomní pozorne vypočuli, zaujala ich a odmenili autora rovnako srdečným potleskom.
           Nasledovala diskusia, v ktorej sa hovorilo najmä o prezentovaných DEJINÁCH, no prítomní sa zaujímali aj o literárne dianie na Slovensku a vzťahy medzi slovenskou a českou literatúrou v poslednom období, ako aj o inšpiračné zdroje a literárne vzory Antona Baláža či slovensko-japonské paralely a tvorbu Evy Lukáčovej.
           Na podujatí sa zúčastnilo približne 40 hostí. Boli medzi nimi nemeckí slovakisti, prekladatelia (napr. prof. Manfred Jähnichen, Karl-Heinz Jähn), ale aj novinári, kultúrni pracovníci a záujemci o slovenskú literatúru, aj krajania žijúci v Nemecku.
           Na záver večera prebiehali ešte živé rozhovory v skupinkách, počas ktorých prítomní debatovali o literatúre a o súčasnej kultúrnej klíme na Slovensku i v Nemecku.            

 

OBJEDNÁVKA KNIŽNÉHO TITULU