Jubilejný 30. ročník Jazykovedných štúdií (vedecký redaktor Pavol Žigo, Veda 2013) je venovaný jazykovedcovi a vysokoškolskému pedagógovi, profesorovi Jánovi Oravcovi (1922 – 1986). Pri príležitosti 25. výročia jeho úmrtia usporiadali inštitúcie, v ktorých pôsobil (Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV a Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre), vedecký seminár. Vzdali ním hold jeho bohatej jazykovednej práci, najmä v oblasti slovenskej morfológie a syntaxe. Medzi odbornými jazykovednými štúdiami zameranými na morfológiu a syntax sa nachádza aj biografická črta Juraja Vaňka, ktorá predstavuje Jána Oravca ako tvorivého jazykovedca a úspešného pedagóga. Adriana Ferenčíková prináša pohľad na Oravcov výskum syntaxe slovenského jazyka z hľadiska územnej diferencovanosti a Štefan Vragaš spomína na ich vzájomnú spoluprácu v črte Môj priateľ profesor Ján Oravec.

Ďalším pozoruhodným dielom je kompendium Všeobecná jazykoveda s podtitulom Opis a vysvetľovanie jazyka (Veda 2013) od Juraja Dolníka, ktoré vyšlo v 2. doplnenom vydaní.

Táto viacúčelová práca je teoreticko-metodologickým informačným prameňom pre lingvistov, oporou pre odborníkov v sociálnych vedách i študijnou literatúrou. Autorov výklad zodpovedá požiadavkám odbornosti a zároveň prístupnosti. Kompendium prehľadne zoznamuje čitateľov s komplexom otázok spätých s poznávaním jazyka z tých najrozličnejších hľadísk.

Na špeciálne témy – synchróniu, diachróniu a ontogenézuspájacích výrazov – sa zameriava publikácia Spojky a spájacie prostriedky v slovenčine (Veda 2013) od Jany Kesselovej a kolektívu. Vychádza z textov Slovenského národného korpusu (od 15. do 20. storočia), v ktorom sú zastúpené publicistické, náučné a umelecké texty, ako aj z ďalších zdrojov, napríklad právnych textov.