Na pôde Ústavu svetovej literatúry SAV predstavili v  novembri ojedinelé diela Zvonka Taneskeho z Fakulty cudzích jazykov Univerzity v Skopje Jednota mnohohlasnosti a Macedónsko-slovenské komparatívne rozhľady, dve podnetné publikácie o macedónsko-slovenských literárnych a kultúrnych vzťahoch. Prezentáciu moderoval Ján Jankovič, duchovný mentor tohto prvého výlučne na slovakistiku orientovaného macedónskeho vedca a prekladateľa. Ten okrem iného konštatoval, že pre málopočetné národy a ich literatúry je veľmi dôležitý vzájomný dialóg, osobitne v prípade Macedónska, s ktorým máme podobné kultúry a osudy. Riaditeľka macedónskeho Literárneho ústavu Maja Jakimovska-Tošićova pripomenula aj kľúčové projekty zamerané na výskum stredovekých kláštorných rukopisov a listín, prekladov Biblie viažucich sa na tradíciu, a výskum kultúrneho dedičstva sv. Cyrila a Metoda a jeho nasledovníkov v macedónskych kláštoroch, napríklad v Ochride.