Poučné i zaujímavé

Keď som sa nedávno náhodne opýtala troch študentov v požičovni jednej knižnice, čo im hovorí meno Cigánek, Podoba či Andrusov, len pokrčili plecami. Aj táto minisonda potvrdzuje, že prezentácia dosiahnutých výsledkov vedcov je užitočná a zasluhuje si zvýšenú pozornosť. Jednou z názorných foriem, ako predstaviť širšej verejnosti dielo našich vzdelancov, sú výstavy. Tohtoročná, v poradí už piata výstava Slovenskí vzdelanci - Doctissimi Slovaciae V. pokračuje v prezentácii ďalších (už nežijúcich) osobností našej vedy. Pripomenula ich život, dielo, nezlomného ducha a nadšenie, ktorým prispeli k vedeckého výskumu. Výstava bola jedným z podujatí SAV v rámci Týždňa európskej vedy a uskutočnila sa od 22. do 30. novembra v Univerzitnej knižnici v Bratislave. Sprístupnila výber archívnych materiálov a knižných publikácií deviatich vzdelancov, ako aj niektoré osobné dokumenty, vyznamenania a predmety.

     Z oblasti vied o neživej prírode sa návštevníci mohli dozvedieť o činorodom geológovi, zakladateľovi modernej geologickej školy a Štátneho geologického ústavu a Geologického laboratória SAV Dmitrijovi Andrusovovi, o elektrotechnikovi a vynikajúcom pedagógovi Ladislavovi Cigánekovi, zakladateľovi Elektrotechnického ústavu SAV, ako aj o úspešnom architektovi - básnikovi dreva Dušanovi Samuelovi Jurkovičovi.

      Z oblasti vied o živej prírode výstava predstavila dielo a činnosť vynikajúceho organického chemika Vojtecha Bílika, ktorého profesionálna práca sa úzko spája s Chemickým ústavom SAV, ďalej významnej predstaviteľky rastlinnej anatómie a cytológie, zakladateľky predchodcu Botanického ústavu SAV Márie Luxovej, a tiež medzinárodne uznávaného endokrinológa Juliána Podobu, organizátora rozsiahleho výskumu endemickej strumy na Slovensku a zakladateľa Endokrinologického ústavu, ktorý sa neskôr stal súčasťou SAV.

     Tretiu skupinu tvorili vedci z oblasti vied o spoločnosti a kultúre. Priestor na výstave mali predstaviteľ slovenskej literárnej vedy, verzológ, vysokoškolský pedagóg a organizátor literárnovedného ústavu SAV Mikuláš Bakoš, popredný sociológ Alexander Hirner -- prvý historik a systematik dejín predsociologického myslenia u nás, historik československej sociológie i osobností svetovej sociológie. Činnosť známeho jazykovedca Jozefa Ružičku, ktorý sa zameral na gramatický výskum slovenského spisovného jazyka, jazykovú kultúru, dejiny spisovnej slovenčiny, germanistiku, je tiež úzko spätá s Jazykovedným ústavom Ľudovíta Štúra SAV.

     Tieto osobnosti sa ,,upísali“ vede a svojou tvorivou činnosťou dokázali sformulovať výskumný profil odboru, aj ho postaviť na medzinárodnú úroveň. Nezabudli vychovať svojich nástupcov. Vystavené dokumenty, knižné publikácie i ďalšie materiály odpovedajú na mnohé otázky o počiatkoch formovania súčasnej vedy, poukazujú na problémy vtedajšej doby, na úsilie, úspechy aj prehry. Zároveň sa pokúšajú predstaviť vedcov aj z ich ľudskej stránky, ktorá neraz zostáva neznáma.

Výstavu Slovenskí vzdelanci iniciovalo Predsedníctvo SAV a realizačne ju zabezpečila Ústredná knižnica SAV v spolupráci s Univerzitnou knižnicou.

Lýdia Čelková