Prezident SR ocenil činnosť LIC

Ako jednoznačné ocenenie aktivít Literárneho informačného centra v prospech rozvoja slovenskej literatúry a podpora jeho zachovania v podobe, ktorá by neohrozila jeho funkčnosť a integritu - tak možno stručne charakterizovať výsledok takmer hodinového stretnutia predstaviteľov LIC s prezidentom SR Rudolfom Schusterom v Prezidentskom paláci 8. marca 2001.

           LIC na tomto stretnutí reprezentovali: riaditeľ LIC Doc. PhDr. Ján Vilikovský, CSc., zástupcovia riaditeľa PaedDr. Marian Škotka, CSc. a PhDr. Viktor Timura, CSc. a hovorca LIC Mgr. Anton Baláž.

           Na úvod stretnutia riaditeľ LIC oboznámil prezidenta republiky so základným poslaním Literárneho informačného centra, jedinej špecializovanej inštitúcie pre oblasť literatúry, knižnej kultúry a jej šírenia v zahraničí a zdôraznil jeho nezastupiteľnú funkciu pri realizácii úloh štátnej kultúrnej politiky. Stručne charakterizoval jednotlivé oblasti činnosti LIC, najmä pokiaľ ide o spoluprácu s kultúrnymi inštitúciami a osobnosťami v zahraničí pri podpore vydávania prekladov zo slovenskej literatúry, poskytovanie štipendijných pobytov prekladateľom zo zahraničia, organizáciu expozícií SR na medzinárodných knižných veľtrhoch a vydávanie periodických i neperiodických publikácii v slovenčine a vo svetových jazykoch. V súvislosti s minuloročným auditom štátnej správy, ktorý rozhodol o zachovaní LIC v transformovanej podobe, J. Vilikovský informoval prezidenta SR o krokoch, ktoré sa v tomto smere v LIC uskutočnili. Jeho výsledkom je vytvorenie vnútorne navzájom prepojeného súboru činností, ktoré slúžia potrebám súčasnej slovenskej literatúry a knižnej kultúry. Zároveň J. Vilikovský tlmočil prezidentovi SR obavy z ohrozenia existencie LIC, ktoré sú výsledkom rôznych tlakov záujmových skupín - najmä v smere odčlenenia niektorých základných činnosti od LIC a ich preradenia do sféry niektorých neštátnych organizácii. Podľa názoru vedenia LIC by to mohlo ohroziť integritu a funkčnosť systému podpory a šírenia slovenskej literatúry. Na záver svojej informácie uviedol, že potrebu zachovania LIC nespochybnili ani okrúhle stoly, ktoré zorganizoval minister kultúry SR a na ktorých sa zúčastnili zástupcovia celého literárneho spektra a osobnosti súčasnej slovenskej literatúry.

           Prezident Rudolf Schuster poďakoval za obsiahlu informáciu o činnosti LIC. Uviedol, že sám sleduje aktivity Literárneho informačného centra, najmä pokiaľ ide o oblasť edičnej činnosti, je im priaznivo naklonený, a nielen preto, že sám pôsobí aj v literárnej oblasti, ale predovšetkým v súvislosti s potrebou koncepčne a systematicky vyvíjať rôzne kultúrne aktivity vo vzťahu k zahraničiu. Na svojich zahraničných cestách sa presvedčil, že práve národná kultúra a jej vhodná propagácia a šírenie vo svete, je dôležitou súčasťou vytvárania pozitívneho obrazu krajiny a štátu v cudzine. Zvlášť dôležité je to v tomto čase, keď sa SR usiluje stať plnoprávnym členom európskych štruktúr a aj oblasť kultúry v tom zohráva významnú, ba nezastupiteľnú úlohu. 

           Práve vzhľadom na tieto skutočnosti, zdôraznil prezident SR, považuje za dôležité zachovanie Literárneho informačného centra ako odbornej kultúrnej inštitúcie, ktorá sa venuje aj šíreniu slovenskej literatúry v zahraničí. Zároveň uviedol, že podľa jeho názoru by aj transformácia LIC mala prebehnúť tak, aby sa zachovala jeho funkčnosť a vzájomné prepojenie jeho jednotlivých činností.

           V ďalšej, už neformálnejšej časti stretnutia v Prezidentskom paláci odovzdali predstavitelia LIC pánovi prezidentovi súbor kníh, ktoré vyšli v rámci jeho edičnej činnosti v posledných rokoch, a patria k nim aj také diela ako sú Dokumenty slovenskej štátnosti a identity, Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov, Dejiny slovenskej literatúry, či posledné literárne novinky - kniha M. Gáfrika o M. Rúzusovi či Štolbovej Navrávačky s D. Tatarkom. Zároveň vedenie LIC prezidentovi SR predstavilo aj niektoré z vyše 60 kníh, ktoré s podporou Slolie vyšli v prekladoch do iných jazykov a rovnako aj Albumy slovenských spisovateľov v angličtine a nemčine. Prezident SR Rudolf Schuster prejavil záujem získať niektoré z preložených kníh (konkrétne knihy M. Rúfusa a J. Smreka), ako aj Albumy spisovateľov na reprezentačné účely. Uviedol, že aj počas svojej nedávnej cesty do SRN sa presvedčil, že je na nemeckej strane záujem o dianie v súčasnej slovenskej kultúre.

           Na záver prijatia v Prezidentskom paláci pozval riaditeľ LIC J. Vilikovský prezidenta SR na návštevu Literárneho informačného centra.

Anton Baláž