Publikácia Čítanie 2003 už aj na internete.

Publikácia Čítanie 2003, v ktorej Pavol Rankov a Peter Valček interpretovali výsledky výskumu súčasného stavu a úrovne čítania v SR je od dnešného dňa sprístupnená verejnosti prostredníctvom internetu.
           Roku 2003 vydalo Literárne informačné centrum túto neveľkú publikáciu v tlačenej forme, ktorá i napriek svojmu neveľkému nákladu vyvolala rozruch v radoch odbornej i laickej verejnosti. Na základe permanentného záujmu o výsledky výskumu Oddelenie informatiky LIC vytvorilo a publikovalo na internete webovskú podobu tohto diela.

           Výskumy čítania, ktoré sa v posledných rokoch uskutočňujú vo vyspelých krajinách, komparatívne sledujú kultúrnu úroveň a psychológiu čítania detí a dospelých. Sociologický a psychologický výskum sa uskutočnil v júni 2003. V publikácii "Čítanie 2003" sú sprístupnené výsledky výskumu a ich interpretáciu na pozadí niektorých starších výskumov u nás. Pokračovanie výskumu v ďalších rokoch bude smerovať k vytvoreniu banky údajov, ktorá umožní priebežné porovnávanie našich výsledkov s výskumami v zahraničí.