Rodičia o súčasnej škole

Najnovšia publikácia z dielne výskumného kolektívu Ústavu informácií a prognóz školstva (Matej Beňo, Ľudmila Šimčáková, Ján Herich) prináša hodnotenia, postoje a názory rodičov na dnešnú školu a regionálne školstvo u nás. Úlohou výskumu bolo zistiť vzťah rodičov k škole, ich záujem o spoluprácu so školou a najmä ich predstavy o súčasnej i budúcej škole – materskej, základnej a strednej. Téma výskumu je výsostne aktuálna, preto analýza údajov z anonymných dotazníkov od reprezentatívnej vzorky respondentov z celého Slovenska iste zaujme nielen odborníkov, ale aj širšiu verejnosť. Výsledky ukazujú, že škola má u väčšiny z nich autoritu a podporu. Rodina však pociťuje priveľa jednostranných požiadaviek školy na ekonomicko-finančnú podporu. Zaujímavé sú názory rodičov, ktorí požadujú lepšiu pedagogickú výkonnosť školy formou reforiem: zníženie počtu žiakov v triedach, skvalitnenie individuálneho prístupu k žiakom, trvalé zvyšovanie kvalifikácie a odbornosti učiteľov, intenzívnejšia výchova počas vyučovania i mimo neho. Škola by nemala svoj výchovný potenciál a priestor uvoľňovať pre cirkev a ďalšie subjekty konjunkturálnej ideologizácie. Len niekoľko ukážok zo záverov výskumu dáva tušiť, že ide  o podnetné čítanie. Množstvo analyzovaných faktov, rozborov v publikácii však neznamená ich ,,zakonzervovanie“, ale predurčuje ich na ďalšie rozpracovanie a použitie. 

Publikované výsledky výskumu sú pomôckou pre všetkých, ktorí majú záujem, schopnosti i možnosti ovplyvňovať kvalitu spolupráce školy a rodiny. Tí, čo majú blízko k týmto otázkam a chcú sa  na ne podrobnejšie pozrieť, môžu sa zapojiť do našej čitateľskej súťaže a získať publikáciu Rodičia o súčasnej škole. Na kupón Ústavu informácií a prognóz školstva s presnou adresou súťažiaceho odosielateľa čakáme do 14. marca.

Lýdia Čelková