V priestoroch Ústavu svetovej literatúry SAV v Bratislave sa 28. novembra konala prezentácia vedeckého zborníka Súčasný výskum literárnych procesov v slovenskej a ruskej literárnej vede. Publikáciu, ktorá je výsledkom trojročnej vedeckej spolupráce Ústavu svetovej literatúry SAV a Inštitútu svetovej literatúry Ruskej akadémie vied v Moskve, predstavili jej zostavovatelia Jurij Azarov a Eva Maliti, ale aj vedecký recenzent Valerij Kupka a zástupkyňa riaditeľa ÚSvL SAV Dobrota Pucherová, ktorá podujatie moderovala. Podkladom pre vznik zborníka sa stali materiály medzinárodného vedeckého sympózia Výskum procesov literatúr na prelome 20. a 21. storočia (teórie, školy, koncepcie), ktoré sa konalo v jeseni 2010 v Bratislave. Hlavným zámerom bolo charakterizovať nové zákonitosti a tendencie v oblasti výskumu literatúry a literárnej teórie na obidvoch stranách. Publikácia obsahuje štúdie pracovníkov Ústavu svetovej literatúry SAV E. Maliti, S. Paštekovej, M. Kusej, L. Franeka a R. Gáfrika. Ruskú akadémiu vied reprezentujú state J. Azarova, A. Čagina, V.  Teriochinovej, O. Kuznecovovej a Ľ. Širokovovej.