E! Kľúč do budúcnosti knihy?
Príloha Knižnej Revue 22/2001
o elektronických knihách

E-knihy sú modernou realitou, ktorá sa 
vytvorila v roku 1971 (!) ako paralela
ku klasickým papierovým knihám, hoci
v mnohých diskusiách sú obe podoby
knihy postavené proti sebe.
Množstvo otázok, názorov, množstvo
noviniek v tejto oblasti a aj snaha
porozumieť všetkému, čo „e“ pred slovom
„kniha“ predstavuje, nás v redakcii viedlo
k tomu, aby sme tento súčasný fenomén
rozpracovali trochu podrobnejšie
a zrozumiteľne pre každého, kto si to chce
s e-knihou vyskúšať.
Ďakujeme všetkým ľuďom, s ktorými sme
sa pri práci na tejto téme stretli!

Slovo e-kniha vzniklo ako preklad anglického slova e-book. Tento typ tvorenia zložených slov v slovenčine síce nejestvuje, ale na základe analógie so slovom e-mail (ktoré sa dostalo do našej slovnej zásoby z angličtiny, pričom sa okrem pôvodnej podoby e-mail používajú aj zdomácnené podoby mail, mejl) sa v poslednom čase z angličtiny preberajú aj ďalšie takto utvorené slová, napr. e-shop, e-learning, resp. vznikajú ďalšie kalky tohto typu, ako e-vláda, e-kalkulačka, e-magazín (v istom čase sa používalo aj slovo e-zin, ktoré je zachytené aj v Slovníku súčasného slovenského jazyka A – G (2006).Napriek tomu, že v slovenčine je tento slovotvorný typ cudzí, slová tohto typu v našej slovnej zásobe akceptujeme. Pravopis slova e-kniha odporúčame písať so spojovníkom. Samozrejme, okrem „exotickej“ podoby e-kniha sa v slovenčine využíva slovné spojenie elektronická kniha.Slovo čítačka funguje v našej slovnej zásobe už dávnejšie, je spracované aj v spomínanom slovníku a jedným z jeho viacerých významov je aj význam „prístroj, ktorý sústavou zväčšovacích šošoviek a elektrického osvetlenia umožňuje čítať mikrofilmy, mikrokarty a pod.“, teda čítací prístroj. V jazykovej praxi sa používa spojenie čítačka elektronických kníh, resp. čítačka e-kníh.