Štatút literárnej súťaže o pôvodnú poviedku pre deti

2. ročník

Vydavateľstvo Perfekt v spolupráci s detským časopisom Fifík, mesačníkom Quark, detským charitatívnym Združením Korytnačky s podporou Protidrogového fondu vypisujú 2. ročník súťaže o pôvodnú poviedku určenú deťom. Súťaž je neanonymná, určená autorom nad 18 rokov, ktorí môžu súťaž oboslať pôvodnými, dosiaľ nepublikovanými poviedkami do 20. 7. 2006. Jeden autor môže do súťaže prihlásiť maximálne dve poviedky v rozsahu 8 rukopisných strán (30 riadkov po 60 úderov). Práce posielajte na adresu: Vydavateľstvo Perfekt, a. s., Karpatská 7, 811 05 Bratislava v dvoch exemplároch a na diskete v programe Word. Súťaž je neanonymná. K poviedkam priložte meno a kontaktné údaje autora, číslo účtu, prípadne mejlovú adresu. Vyhlasovateľ súťaže príspevky autorom nevracia.

Výsledky oznámi vyhlasovateľ na webových stránkach www.perfekt.sk, www.fifik.sk a v periodikách Fifík a Quark. Ocenené a vybrané práce vyjdu knižne do konca roku 2006 a budú honorované podľa honorárového sadzobníka vydavateľstva Perfekt.

Hodnotenie poviedok a výber víťaznej poviedky realizuje 5 čitateľských kolektívov detí, ktoré udeľujú Hlavnú cenu – Cenu dieťaťa. Víťazná poviedka bude honorovaná sumou 9.000,- Sk.  Viac informácií a tematické okruhy nájdete na www.licentrum.sk alebo priamo u Magdalény Gocníkovej na adrese mgocnikova@perfekt.sk