Stretnutie s Pavlom Brankom v Tichu

Stretnutia s Pavlom Brankom patria k tým, ku ktorým sa človek s potešením v mysli opätovne navracia. Takou bola aj beseda s týmto nestorom slovenskej filmovej kritiky, spisovateľom, prekladateľom a autorom esejí o úskaliach a radostiach jazyka, ktorá sa uskutočnila ešte v decembri 2018 v priestoroch
divadla Ticho a spol. v Bratislave. Podujatie zorganizovalo občianske združenie Rizóm v spolupráci s vydavateľstvom F. R. & G. a divadlom Ticho a spol. Moderoval ho literárny vedec Pavel Matejovič. Úvodným slovom, ktoré dalo návštevníkom nahliadnuť do pohnutých osudov a neobvyklých životných zvratov Pavla Branka, prispel Pavel Blaho. Vďaka za interpretáciu ukážok z kníh Pavla Branka patrí hercovi divadla Ticho a spol. Pavlovi Ďurišovi. V odpovediach na otázky divákov sa Pavel Branko so sebe vlastnou priamosťou a humorom vrátil krátko k svojej minulosti, okrem iného aj k ceste, ktorá ho priviedla k filmovej kritike napriek tomu, že ho rovnako priťahovala oblasť leteckého inžinierstva. O jeho hlbokom vzťahu k filmovému jazyku napokon svedčia knižné výbery z jeho filmových recenzií. Viacero poznámok a otázok divákov smerovalo k úskaliam literárneho prekladu. Napríklad v otázke, či použiť v známej Andersenovej rozprávke snáď vernejší preklad namiesto zaužívaného („Kráľ nemá nič na sebe“ verzus „Kráľ je nahý“), Pavel Branko uchopil tému v súvislosti s kultúrnymi konotáciami, o ktoré je už vďaka existencii v rôznych literárnych a spoločenských súvislostiach pôvodný preklad bohatší. Pri téme vplyvu angličtiny na slovenský jazyk sa Pavel Branko neobmedzil na bipolárne nazeranie na prienik a prijímanie či odmietanie anglických slov, ale opäť pootvoril dvierka k hlbšiemu cíteniu jazykových väzieb. Ani v komentári k často používanému „Vidíme sa“ nebojoval za uprednostnenie gramaticky správneho tvaru, naopak ocenil hravosť, ktorá sa tu v hovorovom jazyku prejavuje, pričom upozornil na možný vplyv iných slovanských jazykov. Pri téme jazykových reflexií a hier spomenul Pavel Branko s rešpektom a úsmevom svoju spoluhráčku na tomto poli Ingrid Hrubaničovú. Nepovšimnutými počas besedy neostali ani globálne spoločenské problémy.