Prekladám z ukrajinčiny a poľštiny, tento rok mi vyšli dva preklady z ukrajinskej literatúry, oba vo vydavateľstve OZ BRAK: titul Andrija Lesiva a  Romany Romanyšyn Vojna, ktorá zmenila Rondo, netypická knižka pre deti o tom, čo prináša vojna a ako sa s tým, čo berie, vyrovnať; druhou je kniha jedného z najdôležitejších ukrajinských prozaikov Tarasa Prochaska Z  tohto sa dá spraviť niekoľko poviedok. Ako napovedá titul, je to mnohovrstevná narácia o dobrodružstvách pamäti, nielen tej spoločnej, historickej, ale predovšetkým osobnej a o ich komplikovanom vzťahu, o stálosti vnútorných hodnôt a osobnej perspektívy v  búrlivých historických časoch. Okrem toho som pripravil ukrajinské číslo Revue svetovej literatúry, v ktorom som sa pokúsil slovenskému čitateľovi predstaviť u nás pomerne málo známu súčasnú ukrajinskú literatúru.

Za najväčší problém pri preklade z ukrajinčiny považujem reálie. Napriek tomu, že sme susedia, vieme o  sebe len veľmi málo, neorientujeme sa v  základných historických a  spoločenských súvislostiach, čo výrazne sťažuje pochopenie kníh ukrajinských autorov. Vo všeobecnosti pokladám za najväčší problém prekladateľskej práce časový horizont, v  ktorom musia umelecké preklady vznikať, a výšku honorárov. Ani jedno kvalitným prekladom nepraje.

V súčasnosti prekladám z poľštiny knihu kulturologičky a reportérky Angeliky Kužniak Papuša, text pohybujúci sa na rozhraní lyrickej biografie a umeleckej reportáže. Autorka v nej citlivo vyrozprávala príbeh rómskej poetky, ktorá bola marginalizovaná majoritou (pre etnický pôvod) i vlastnými príbuznými (pre netypické záľuby a zradu tradície). Hodnota knihy spočíva vo vyartikulovaní vektorov ženskej skúsenosti v 20. storočí. Najťažší prekladateľský oriešok tu predstavuje idiolekt hlavnej hrdinky, ktorá rozpráva „negramatickým” jazykom, zvláštnou miešaninou poľštiny a  rómčiny. Kniha vyjde na budúci rok vo vydavateľstve Absynt, pre ktoré pripravujem aj preklad knihy Wójciecha Góreckého o  nekončiacich sa vojenských konfiktoch na severnom Kaukaze pod názvom Planéta Kaukaz.