Tvoriví a činorodí

Počas Týždňa slovenských knižníc už štvrtýkrát predstaví Ústredná knižnica SAV prostredníctvom výstavy Slovenskí vzdelanci – Doctissimi Slovaciae lV významné osobnosti našej vedy. Výstavu si môžete pozrieť v historických priestoroch dvorany Lyceálnej knižnice v Bratislave na Konventnej ul. č.15 od 23. marca do 2. apríla 2004 cez pracovné dni od 10. 00 do 16. 00. Neskôr bude reinštalovaná v Košiciach. Pri príležitosti tohto podujatia som oslovila garanta výstavy PhDr. Milana Zemku, CSc., člena Predsedníctva SAV.

* Slovenská akadémia vied vstúpila do ďalšej polstoročnice nielen s novými predsavzatiami, ale aj s nadväznosťou na predošlé projekty. Jedným z nich sú aj cykly výstav o dejateľoch vedy, ktorí svojím prelomovým dielom posunuli hranice poznania v niektorých oblastiach vedy. Čo ponúka tohtoročná výstava verejnosti?

– Výchova novej generácie vedeckých pracovníkov a vedecko-popularizačná činnosť SAV

sa od roku 1998 rozšírila o zaujímavé podujatie – výstavy, ktoré každé dva roky približujú verejnosti, predovšetkým mladým ľuďom, život a dielo významných slovenských vzdelancov alebo vedcov dlhodobo pôsobiacich na Slovensku s podstatným prínosom pre našu vedu. Tento rok predstavíme poprednú osobnosť z oblasti vied o neživej prírode astronóma a klimatológa RNDr. Antonína Bečvářa, ktorý vybudoval hvezdáreň na Skalnatom plese, bol prvým riaditeľom observatória a  pomenovali po ňom mesačný kráter, asteroid i kométu. Ďalšou osobnosťou je akademik Jur Hronec, DrSc., vynikajúci matematik, vysokoškolský pedagóg, organizátor slovenskej vedy, techniky a kultúry, jeho meno nesie čestná plaketa SAV, matematické gymnázium aj vysokoškolský internát v Bratislave. K týmto vedcom patrí aj akademik Ján Gonda, DrSc., ktorý sa zameriaval na oblasť teoretickej a technickej mechaniky so špecializáciou na kmitanie mechanických sústav a významne prispel k vybudovaniu a všestrannému rozvoju technického vysokého školstva na Slovensku.

Z oblasti vied o živej prírode sa budú môcť návštevníci zoznámiť s chemikom, vysokoškolským pedagógom a zakladateľom ústavu Anorganickej chémie SAV prof. Mikulášom Gregorom, DrSc. Ďalej s popredným botanikom doc. Antonom Jurkom, DrSc., prvým nositeľom vedeckej hodnosti v odbore botanika na Slovensku , ktorý stál pri zrode slovenskej ekológie. Medzi tohtoročnými osobnosťami je aj akademik Karol Šiška, DrSc., zakladateľ slovenskej kardiochirurgie, neúnavný klinický a experimentálny pracovník, funkcionár SAV a zakladateľ terajšieho Ústavu pre výskum srdca SAV.

Oblasť spoločenských vied reprezentuje na výstave významný literárny historik a teoretik, navyše uznávaný archeológ-amatér, tvorca umeleckých výtvarných koláží PhDr. Oskár Čepan, DrSc., vynikajúci ekonóm prof. JUDr. Štefan Heretik, DrSc., ktorý sa venoval dejinám ekonomického myslenia i vyspelých trhových ekonomík a zaslúžil o formovanie profilu Ekonomického ústavu SAV aj Národohospodárskej fakulty VŠE. K nim sa priraďuje aj teoretik a historik výtvarného umenia, filozof PhDr. Marián Váross, DrSc., ktorý inicioval založenie dnešného Ústavu dejín umenia SAV a patrí k popredným predstaviteľom historicko-umeleckej a teoreticko-kritickej tvorby u nás.

Spomínané osobnosti prezentuje na tejto výstave výber ich vedeckej tvorby (publikácie, štúdie, články), archívne dokumenty  (Ústredný  archív SAV, archív univerzity a ďalších vysokých škôl, Archívu literatúry a umenia SNK a rodinné zbierky), ako aj fotografie zo života a práce týchto vedcov.

Pripravila Lýdia Čelková