Týždeň slovenských knižníc sa už stal pevnou súčasťou marcového kalendára kultúrnych podujatí a z roka na rok ponúka čoraz bohatší program. Aj tohtoročný Týždeň si znova kladie za cieľ pozitívne zviditeľňovať knižnice ako kultúrne a vzdelávacie inštitúcie, rovnaké je aj motto Knižnice pre všetkých. Menia sa však jednotlivé podujatia i pohľad ľudí na knižnice a počet návštevníkov na programoch. Je obdivuhodné, ako dokázali knihovníčky a knihovníci na zelenej lúke v čase nežičlivom voči knihe a s podvyživenými rozpočtami vybudovať tradíciu zmysluplného podujatia s čoraz väčším ohlasom, a teda naplnili svoj zámer zviditeľniť knižnice. Dokázali to najmä vďaka svojmu presvedčeniu o zmysluplnosti svojej práce a... nadšeniu. Nedá mi nespomenúť problém znižovania čitateľskej gramotnosti detí, na ktoré knižnice upozorňovali oveľa skôr, ako to potvrdili rozsiahle prieskumy. Nečakali na nijaké pokyny, ale začali organizovať podujatia venované práve čítaniu s porozumením. Našli aj atraktívnu cestu, ako prilákať deti do knižnice, napríklad cez Noc s Andersenom. Záujem nocovať v knižnici je taký veľký, že niekde nie je dosť miesta pre všetky deti. Týždeň slovenských knižníc je čitateľskými hodami, ktoré pripravujú konkrétne (prevažne) knihovníčky a ich odmenou je väčšinou iba dobrý pocit z vydarenej besedy či čítačky. Žiaľ, pracovníci knižníc stále nie sú docenení ani fi nančne, ani spoločensky. Vyslovujeme im aspoň takto vďaku v mene všetkých užívateľov knižníc a prajeme im, aby sa ich očakávania v Týždni slovenských knižníc naplnili.