Uviedli sme nové vydanie Slovenský juh v stredoveku II

Druhý zväzok významného diela Jána Stanislava: Slovenský juh v stredoveku II (s mapovými prílohami) vychádza k stému výročiu narodenia autora. Knihu sme slávnostne uviedli v Klube slovenských spisovateľov dňa 18. novembra 2004.

 
 

 

Na prezentácii sa zúčastnili naši poprední slavisti, súputnici a pokračovatelia Stanislavovho diela a slavisti z viacerých okolitých krajín, účastníci vedeckej konferencie BraSlav 3 (Bratislavská slavistika). Prítomné boli aj manželka syna Ivana Stanislava, Beáta, a vnučka profesora Stanislava, Denisa Stanislavová.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenský juh v stredoveku II nadväzuje na dielo Slovenský juh v stredoveku I, ktoré vyšlo v Literárnom informačnom centre (predtým Národnom literárnom centre) v roku 1999. Slovenský juh v stredoveku II - pôvodne vyšiel v roku 1948, ale pre politické okolnosti sa už nedostal do distribúcie - zahŕňa aj prvé vydanie knihy Slovenský juh v stredoveku III s mapami pôvodného osídlenia slovenského juhu a jeho historických zmien. Ide o dielo nepopierateľnej lingvistickej a historickej hodnoty, dôstojne pripomíname tvorbu významnej osobnosti slovenskej kultúry. Prvý diel Slovenského juhu bol spracovaný areálovým triedením, druhý je abecedným triedením vlastných mien. Dielo treba vnímať z pohľadu dejín vedy  (historickej porovnávacej jazykovedy) a inšpirácie súčasnej vedy.  Ide pritom o prvú prácu onomastiky na slovenskom území.

Úvodné slovo na prezentácii patrilo Alexandrovi Halvoníkovi, riaditeľovi Literárneho informačného centra. V príhovore zdôraznil, že po 50 rokoch existencie a pôsobenia na slovenskej kultúrnej scéne opäť máme v rukách prácu, ktorá vždy obsahovala potenciál inšpirujúci jazykovedcov, ale aj vedcov z ostatných sfér kultúry.

Je to veľké dielo tým, že dokázalo provokovať nositeľov malých právd svojou veľkou pravdou, a tak posúvať slovenské myslenie dopredu. V spoločensko-politických kontextoch bolo pre mnohých podozrivé – no to je akosi v našich pomeroch neustále prítomné - príznakom veľkosti je však to,, že prežilo 50 rokov a dodnes je  podnetné, svedčí teda o veľkosti autora. Bude inšpirovať aj nové generácie jazykovedcov – lebo roky boli tieto knihy nedostupné –jej  základným motívom bolo, aby sa dostala do kontextu a aby si ju Slovensko osvojilo. Keď sa tak stane, vtedy sa ukáže, že nepatríme medzi tých najmenších (tak nejako to povedal Stanislav). Len tak kniha naplní  svoje veľké poslanie a prinesie aj kus slobody...“

Profesor Pavol Žigo, ktorý napísal doslov k novému vydaniu Slovenského juhu v stredoveku II, sa zamyslel nad tým, nakoľko je v možnostiach doslovu vypovedať o veľkosti diela. Profesor Šimon Ondruš pripojil osobnú spomienku na Jána Stanislava: „Mal veľké ruky – akoby jeho vlastné ruky boli symbolom veľkého diela.“

Po slávnostnom prípitku zneli ešte slová vďaky  tým, ktorý sa podieľali na náročnej redakčnej príprave, no najmä tým, ktorí finančne prispeli na vydanie knihy: zástupcom Národnej banky Slovenska a spoločnosti FESTAP, s. r. o.