WOLKROVA POLIANKA 2009

Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska a Literárny fond vypisujú súťaž mladých básnikov Wolkrova Polianka 2009.

Propozície:

1.  Na súťažie sa môžu zúčastniť autori do 35 rokov, ktorí nemajú vydané vlastné dielo umeleckej literatúry.

2.  Do súťaže možno poslať najviac 10 básnických textov v súhrnnom rozsahu max. 200 veršov.

3.  Súťažné práce v slovenskom jazyku treba v troch exemplároch zaslať na adresu: Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska, Laurinská 2, 815 08 Bratislava. Pripojiť treba kontaktné údaje (adresa, tel. číslo), dátum narodenia a rodné číslo. Obálku treba označiť heslom Wolkrova Polianka. Texty súťažných prác sa autorom nevracajú.

4.  Uzávierka súťaže je 15. septembra 2009.

5. Súťažné práce posúdi trojčlenná odborná porota. Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska, Literárny fond a Spolok slovenských spisovateľov nominujú do poroty po jednom členovi.

6. Ceny: Laureát Wolkrovej Polianky – 90eur. 3 prémie po 70 eur.

7. Porota má právo niektoré z ocenení neudeliť.

8. Usporiadatelia súťaže odporučia publikovať ocenené práce v literárnych časopisoch.