Súčasťou akademických lektúr je aj rozvíjanie tvorivého dialógu medzi literárnymi vedcami a čitateľmi ich odborných prác, z ktorých nemalú skupinu tvoria študenti. o zaujímavom podujatí, ktoré sa uskutočnilo na filozofickej fakulte upjš v košiciach, nám napísal básnik Miroslav Brück.


V dňoch 3. až 5. apríla sa uskutočnila v učebnom stredisku UPJŠ Košice v Danišovciach literárna exkurzia študentov Filozofickej fakulty. Za účasti vedúceho Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Mariána Andričíka, pedagógov Marianny Sedlákovej a Markéty Andričíkovej prebehli viaceré prednášky a besedy. Z Ľubľanskej univerzity pricestovala skupina študentov slovakistiky s lektorom slovenského jazyka a literatúry Mariá- nom Milčákom. Spolu s nimi prišiel profesor Andrej Rozman, ktorý prekladá a propaguje slovenskú literatúru, a jazykovedec Jozef Pallay.

Ťažiskovou témou úvodného stretnutia s profesorom Jánom Sabolom nebola lingvistika a literárna veda, ale najmä jeho básnická tvorba. Sabol predstavil svoju zbierku Láska na modro, ktorá prináša zrelé sonety a suverénnu prácu so slovom. Švédska psychoterapeutka Gunilla Ekman sa zamerala na svet dieťaťa, jazyk srdca, pamäti a symbolov. Zdôraznila význam príbehu a rozprávky z hľadiska detského vnímania. Literárna vedkyňa Timotea Vráblová priblížila študentom pôvaby slovenských literárnych textov 17. storočia. Svojím zaujímavým výkladom oslovila všetkých poslucháčov a otvorene demonštrovala, že aj staršie veršované formy naďalej oslovujú univerzálnymi hodnotami. Básnik Miroslav Brück prečítal zo svojej najnovšej básnickej tvorby a z pripravovanej prozaickej knižky Žmurknutie z večnosti, ktorá vyjde v júni vo vydavateľstve Ikar. Študenti interpretovali autorove básne a spolu s ním konfrontovali genézu jeho poézie. Nasledoval literárny kvíz a hra s indíciami, v ktorej sa cez tri kľúčové slová načrtol individuálny životný príbeh. Básnik, prekladateľ a docent rusistiky Valerij Kupka s nezameniteľným pôvabom osvetlil podstatu ruskej undergroundovej literatúry. Jeho hlboká znalosť a erudovanosť súčasných pomerov v ruskej kultúre nadchla každého pozorného poslucháča. Posledným aktérom literárnej exkurzie bol básnik, prozaik a kazateľ Daniel Pastirčák, ktorý svojou bezprostrednosťou a zrozumiteľnosťou pomenoval základné duchovné a bytostné problémy človeka. Vítaným spestrením exkurzie bola prítomnosť zanieteného folkloristu Michala Smetanku, ktorý vyrába ľudové nástroje od jednoduchej pastierskej píšťaly až po fujaru. Predviedol nielen skvelú hru na týchto nástrojoch, ale doplnil ju aj o fundovaný teoretický výklad.

FF UPJŠ v Košiciach pripravila veľmi vydarené a potrebné podujatie. Nastupujúca generácia učiteľov a kultúrnych pracovníkov naznačila, že záujem o slovenskú literatúru stále pretrváva.