05.09.2022 11:00
Literárna súťaž

Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky pri príležitosti 30. výročia prijatia Ústavy Slovenskej republiky vyhlasuje súťaž na tému „Ústava – základný zákon štátu“

Pravidlá súťaže:

 

Vyhlasovateľ: Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky.

Téma: „Ústava – základný zákon štátu“.

Forma: esej alebo odborný článok.

 

Súťaž je určená pre študentov vysokých škôl.

Text musí byť označený menom a priezviskom autora s uvedením názvu vysokej školy a fakulty, ktorú autor navštevuje.

Pokyny pre autorov na stiahnutie na tomto odkaze.

 

Súťažné práce spolu s prihláškou do súťaže je potrebné zaslať poštou alebo doniesť do podateľne Ústavného súdu Slovenskej republiky najneskôr do 16. septembra 2022 na adresu: Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky, Mäsiarska 59, 042 65 Košice, resp. poslať na mailovú adresu: hovorca@ustavnysud.sk.

 

Obálku/predmet správy označte, prosím, heslom: „Súťaž“.

 

Autori troch najlepších prác budú odmenení vecnými darmi a spolu so svojimi pedagógmi budú pozvaní na stretnutie s predsedom Ústavného súdu Slovenskej republiky. Výherné práce budú zverejnené na stránke Ústavného súdu Slovenskej republiky (www.ustavnysud.sk) spolu s menom a začiatočným písmenom priezviska autora a uvedením názvu vysokej školy a fakulty, ktorú autor navštevuje. Odovzdanie výhier sa uskutoční v sídle vyhlasovateľa súťaže. Ak sa výherca nebude môcť zúčastniť oficiálneho odovzdania výhier v termíne vopred oznámenom výhercovi vyhlasovateľom súťaže, bude výhra uložená v sídle vyhlasovateľa súťaže najneskôr do 31. októbra 2022, kde si ju bude môcť výherca prevziať po dohode s vyhlasovateľom súťaže. V prípade neprevzatia výhry do 31. októbra 2022 výhra prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže.

 

Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky dbá na právo súťažiacich na ochranu osobných údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej aj „všeobecné nariadenie o ochrane údajov“).

K súťažnej práci je preto potrebné priložiť aj vyplnenú prihlášku do súťaže, ktorá obsahuje aj súhlas so spracúvaním osobných údajov. Vzor prihlášky je na stiahnutie na tomto odkaze. Zaslanie prihlášky s udelením súhlasu na spracovanie osobných údajov je nevyhnutnou podmienkou pre účasť v súťaži.

Pozor!!! Práce bez priloženej prihlášky a udelenia súhlasu na spracovanie osobných údajov nebudú zaradené do súťaže.

Prihlášku je potrebné spolu so súťažnou prácou doručiť poštou alebo doniesť do podateľne Ústavného súdu Slovenskej republiky, resp. poslať na mailovú adresu: hovorca@ustavnysud.sk.

S ďalšími otázkami sa neváhajte obrátiť telefonicky na tel. č. 0918 827 344 alebo písomne na mailovú adresu hovorca@ustavnysud.sk.

 

Zásady spracovania osobných údajov:

Zaslaním práce do súťaže a udelením súhlasu so spracovaním svojich osobných údajov súťažiaci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito zásadami spracovania osobných údajov, a udeľuje prevádzkovateľovi Kancelárii Ústavného súdu Slovenskej republiky, Mäsiarska 59, 042 65 Košice (ďalej len „prevádzkovateľ“), v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, súhlas so spracovaním osobných údajov pre účel:

organizácia a vyhodnotenie súťaže prevádzkovateľa,

a to v rozsahu meno a priezvisko súťažiaceho, názov a fakulta vysokej školy, adresa trvalého pobytu a e-mail. Tento súhlas so spracovaním osobných údajov je vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby vo forme jednoznačného potvrdzujúceho úkonu. Osobné údaje súťažiacich budú prevádzkovateľom spracúvané a uchovávané len po nevyhnutnú dobu potrebnú na vyhodnotenie súťaže a odovzdanie výhier najneskôr do 30. novembra 2022.

V súlade s čl. 7 ods. 3 všeobecného nariadenia o ochrane údajov môže dotknutá osoba tento súhlas kedykoľvek odvolať. Dotknutá osoba si môže u prevádzkovateľa uplatniť svoje práva podľa čl. 15 a nasledujúcich všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Zodpovednú osobu prevádzkovateľa možno kontaktovať na mailovej adrese gdpr@ustavnysud.sk.