11.05.2006
Trvanie do: 13.05.2006
Podujatie

Knižnice v znalostnej spoločnosti

1. Kolokvium knižnično-informačných pracovníkov krajín V4+ 2006

"Knižnice v znalostnej spoločnosti"

11. – 13. mája 2006


Prvé kolokvium knižnično - informačných pracovníkov krajín V4 a Ukrajiny, Ruska, Bulharska, Nemecka a Rakúska, ktoré sa koná v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici na Slovensku, v dňoch

11. - 13. mája 2006, sa uskutoční pod záštitou Jána Figeľa, člena Európskej komisie zodpovedného za vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a viacjazyčnosť.

rogr

1. téma :
Partnerstvo v rámci grantových programov EÚ, zdroje financovania, koordinátori, európsky hospodársky priestor.

2. téma :
Knižnice ako pamäťové inštitúcie, kooperácia múzeí, galérií a knižníc. Predstaviť skúsenosti z jednotlivých štátov.

3. téma :
Digitalizácia kultúrneho a vedeckého dedičstva – stratégie krajín V4 a nových krajín EÚ

Garantom odborného programu je generálny riaditeľ Slovenskej národnej knižnice v Martine Doc. PhDr. Dušan Katuščák, PhD. (katuscak@snk.sk)

Poznámka :
1. Organizátori pripravujú vystúpenie európskych expertov na úvod každého tematického bloku.
2. Požiadavky na ministerstvá kultúry zúčastnených krajín – zabezpečiť vystúpenie jedného experta – účastníka kolokvia s príspevkom v rozsahu 30 min. do každého tematického bloku. Mená prednášateľov s témou príspevku nahlásiť organizátorom do 30. 3. 2006, na adresu colloquium@svkbb.sk.
3. Zostavený program vystúpení a definitívny program kolokvia prihlásení účastníci obdržia
do 10. 4. 2006.
4. Z rokovania kolokvia bude vydaný zborník príspevkov v elektronickej forme.11. 5. 2005 (Štvrtok)
  10:00 Prezentácia účastníkov, Štátna vedecká knižnica
  12:00 -12:30 Slávnostné otvorenie I. medzinárodného kolokvia
"Knižnice v znalostnej spoločnosti"
Ágnes Biró – štátna tajomníčka Ministerstva kultúry SR
Ján Králik - primátor mesta Banská Bystrica
  12:30 - 13:10 Hans-Jorg Lieder, Kalliope, Úrad EUBAM pre knižnice, SRN
"Hľadanie cesty: Knižnice v džungli európskych projektov"
  13:10 - 13:30 Jekaterina Shibaeva, Ruská štátna knižnica, Moskva
"Znalostná spoločnosť: partnerstvo kultúry, vzdelávania a vedy
  13:30 - 13:50 Joanna Pasztaleniec-Jarzynska, Poľská národná knižnica, Varšava
"Možnosti získavania mimorozpočtových finančných zdrojov na budovanie digitálnych knižníc"
  13:50 - 14:10 David Kitzinger, Neumann House, Budapešť
"Digitálna knižnica v nových súvislostiach"
  14:10 - 14:30 Diskusia
  14:30 - 15:00 Prestávka
  15:00 - 15:20 Elzbieta Stefanczyk, Poľská národná knižnica, Varšava
"Poľské knižnice v informačnej spoločnosti"
  15:20 - 15:40 Jindřich Marek, Česká národná knižnica, Praha
"Skúsenosti NK ČR z medzinárodnej a európskej spolupráce"
  15:40 - 16:00 Bohdana Stoklasová, Česká národná knižnica, Praha
"Česká digitalizovaná knižnica"
  16:00 - 16:20 Petr Žabička, Moravská zemská knižnica, Brno
"Digitálne kultúrne dedičstvo a spolupráca pamäťových inštitúcií"
  16:20 - 17:00 Diskusia
  17:00 - 17:30 Malé občerstvenie
  18:30 Kultúrny program - G. Verdi: "Atilla"
Štátna opera Banská Bystrica

12. 5. 2005 (Piatok)
  09:00 - 09:20 Ewa Potrzebnicka, Poľská národná knižnica, Varšava
"Digitalizácia v poľských knižniciach na základe anketových prieskumov"
  09:20 - 09:40 Istvan Moldovan - Janos Kaldos, Maďarská elektronická knižnica, Národná Szechenska knižnica, Budapešť
"Digitalizácia v Maďarskej národnej knižnici"
  09:40 - 10:00 Elissaveta Moussakova, Národná knižnica sv. Cyrila a Metoda, Sofia
"Perspektívy digitalizácie špeciálnych zbierok v Bulharskej národnej knižnici"
  10:00 - 10:20 Nila Flegontova, Národná parlamentná knižnica, Kyjev
"Digitalizácia zbierok vzácnych kníh v Ukrajinskej národnej parlamentnej knižnici"
  10:20 - 10:50 Prestávka
  10:50 - 11:20 Dušan Katuščák, Slovenská národná knižnica, Martin
"Niektoré projekty Slovenskej národnej knižnice v oblasti informatizácie"
  11:20 - 11:40 Oľga Lauková, Štátna vedecká knižnica, Banská Bystrica
"Knižnica ako multifunkčné centrum a zdroj informácií v znalostnej spoločnosti"
  11:40 - 12:00 Natalia I. Zhirova, Národná parlamentná knižnica, Kyjev
"Projekty Medzinárodnej asistencie pre ukrajinské knižnice"
  12:00 - 12:20 Diskusia
  12:20 - 14:20 Obedňajšia prestávka
  14:30 ARS AMANDI - vernisáž výstavy Edity Varinskej z Dusseldorfu
  15:30 - 17:30 Rokovanie
Vystúpenie Ministra kultúry SR Rudolfa Chmela
Vystúpenie Jána Figeľa, člena Európskej komisie pre vzdelanie, odbornú prípravu, kultúru a viacjazyčnosť
  17:30 Záver
  18.00 Recepcia

13. 5. 2005 (Sobota)
  09.00 Odchod záujemcov o návštevu Slovenskej národnej knižnice do Martina (cca. 1 hod z Banskej Bystrice)
Prijatie u generálneho riaditeľa, krátka prezentácia, eventuálne návšteva Slovenského národného literárneho múzea SNK v Martine, občerstvenie
  13.30 Návrat účastníkov do Banskej Bystrice
Voľný program

Rokovací jazyk : angličtina, slovenčina

 

Informacie o kolokviu na tel. c. 048/ 415 36 16

048/ 412 40 96, prip. www.svkbb.sk/colloquium