16.06.2006
Bratislava
Podujatie

Literárna súťaž o pôvodnú poviedku pre deti

Vydavateľstvo Perfekt v spolupráci s detským časopisom Fifík, mesačníkom Quark, detským charitatívnym Združením Korytnačky, s podporou Protidrogového fondu vypisujú 2. ročník súťaže o pôvodnú poviedku určenú deťom.

Súťaž je neanonymná, určená autorom nad 18 rokov, ktorí môžu do súťaže poslať pôvodné, dosiaľ nepublikované poviedky do 20. 7. 2006. Jeden autor môže do súťaže prihlásiť maximálne dve poviedky v rozsahu 8 rukopisných strán (30 riadkov po 60 úderov).

Práce posielajte na adresu: Vydavateľstvo Perfekt, a. s., Karpatská 7, 811 05 Bratislava v dvoch exemplároch a na diskete v programe Word.

Súťaž je neanonymná. K poviedkam priložte meno a kontaktné údaje autora, číslo účtu, prípadne mejlovú adresu. Vyhlasovateľ súťaže príspevky autorom nevracia.

Výsledky súťaže po vyhodnotení oznámi vyhlasovateľ na webových stránkach www.perfekt.sk, www.fifik.sk a v periodikách Fifík a Quark.

Ocenené a vybrané práce vyjdú knižne do konca roku 2006 a budú honorované podľa honorárového sadzobníka vydavateľstva Perfekt.

Cieľom súťaže je prehĺbiť záujem o detskú pôvodnú poviedku, rozvinúť tento literárny žáner, inšpirovať autorov na tvorbu a zároveň literárne spracovať pálčivé témy a problémy mladých ľudí.

Hodnotenie poviedok a výber víťaznej poviedky realizuje 5 čitateľských kolektívov detí, ktoré udeľujú Hlavnú cenu – Cenu dieťaťa.

Víťazná poviedka bude honorovaná sumou 9.000,- Sk.

Ďalšie ceny a čestné uznania každá v hodnote 1.000,- Sk (udelia spoluorganizátori):

Cena  Protidrogového fondu

Cena Krajských školských metodikov slovenského jazyka

Cena charitatívneho detského Združenie Korytnačky

Cena Vydavateľstva Perfekt

Cena Populárno-náučného časopisu Quark

Cena detského mesačníka Fifík

Vyhlasovatelia vypisujú tieto tematické okruhy:

SuperStar a reality šou

Integrácia hendikepovaných detí do zdravej populácie

Problematika rómskych detí

Problematika drogovej, počítačovej závislosti a iných závislostí

Keď rodičia nemajú čas – (výchova k samostatnosti)

Humoristická poviedka

Píšeme po múroch (problematika sprejerov)

Dni a noci v strachu (problém šikanovania)

Problém neúplných rodín (vyrastáme bez otca)

Prečo som rád doma

Najmilší človek

Pri hymne sa stojí

Komu dáme kvetinky

Tatry – najmenšie veľhory sveta

Za chlebom do sveta

Večné návraty

Odpustiť je ťažké

Nech prvý hodí kameňom...     

 

Súťaž vzhľadom na adresáta predpokladá pozitívne východiská, humánne posolstvo určené deťom, rodičom a pedagógom, nepoužívanie vulgárnych výrazov. Zvlášť bude oceňovaný  humorný prístup k literárnemu uchopeniu vážnych tém a možnosť aplikácie na život detí.

Súťaž vyhodnotí odborná porota a výsledky vyhlási do 30. 12. 2006.

Ocenené a ďalšie vybrané poviedky budú publikované knižne do konca roku 2006 v edícii Fifíkova knižnica. Ďalšie poviedky uverejní periodická tlač – mesačník Fifík a časopis Quark a v internetovej knižnici na www.perfekt.sk.