31.08.2020 23:45
Literárna súťaž

Studňa sa tajne s dažďom zhovára

Studňa sa tajne sdažďom zhovára

Žánre

I. PRÓZA

II. POÉZIA

Vekové kategórie

MLÁDEŽ(15 –20 rokov)

DOSPELÍ

Tematické oblasti

a) Kríž je najväčšie znamienko plus - Táto časťsúťaže je venovaná 260. výročiu narodenia kardinála, uhorského prímasa a ostrihomského arcibiskupa Alexandra Rudnaya (* 1760 Považany), 70. výročiu Barbarskej noci, 5. výročiu úmrtia kardinála Jána Chryzostoma Korca. Literatúry faktu na tieto témy je veľa. Tešíme sa však na ich umelecko-literárne uchopenie.
b) bez obmedzenia žánru a témy

Vybrané práce budú uverejnené v tematickom bulletine.
Posielanie príspevkov do súťaže

●Tri exempláre napísané na PC/strojom pošlite na adresu: Verejná knižnica Michala Rešetku, Hasičská ulica č. 1, 911 82 Trenčín; jeden exemplár pošlite na e-mail: sylvia.fabova@vkmr.sk.

●V kategórii próza pošle súťažiaci najviac 3 samostatné, doteraz nepublikované práce, v kategórii poézia najviac 6 doteraz nepublikovaných básní.

●Príspevky do súťaže môžete posielaťdo31. 8. 2020. Práce doručenépo tomto termíne nebudú zaradené do hodnotenia.

●Súťažiaci uvedie na každý exemplár čitateľne žáner, kategóriu, svoje meno, priezvisko, školu, adresu, telefonický a e-mailový kontakt.

●Odoslaním príspevku súťažiaci udeľuje organizátorovi súťaže súhlas so spracovaním osobných údajov. Za súťažiaceho, ktorýdo termínu zaslania príspevku nedovŕšil vek 18 rokov, podpisuje súhlas so spracovaním osobných údajov jeho zákonný zástupca.

●Súťažiaci uvedie súhlas/nesúhlas s prípadným publikovaním svojho príspevku.

●Práce bude posudzovaťodborná porota zložená z členov Spolku slovenských spisovateľov.

●Vyhodnotenie súťaže a vyhlásenie výsledkov sa uskutočnív októbri 2020. Presný termín autorom ocenených prác včas oznámime a zverejníme na webe www.vkmr.sk.

KONTAKT: Janka Poláková
(mobil: 0910 176 524)
Inovecká 3/44, 91101 Trenčín
http://www.vkmr.sk/aktuality/literarne-talenty-mozu-zabodovat-v-dvoch-sutaziach.html?page_id=9663

Tešíme sa na Vaše príspevky!