Biblia pre deti - Starý zákon / Biblia pre deti - Nový zákon

Nový zákon

Biblia pre deti – Starý zákon

Príbehy prerozprávali Silvia Bonziová a Maria Vagová

Bratislava, Lúč 2005

Ilustrácie Donata Montanariová

Preklad Jana Sarňáková

Biblia pre deti – Nový zákon

Príbehy prerozprávala Maria Vagová

Bratislava, Lúč 2005

Ilustrácie Donata Montanariová

Preklad Katarína Jančišinová

  Biblia predstavuje základ kresťanstva – jej rozsah, štruktúru i hĺbku často nedokáže preklenúť ani dospelý čitateľ. V edícii Deťom prináša vydavateľstvo Lúč vybrané texty Starého zákona s farebnými ilustráciami. Pokúša sa tak predstaviť deťom v mladšom školskom veku dôležité momenty od stvorenia Adama po prorockú reč Izaiáša o príchode Mesiáša, inými slovami: dôležité míľniky Božej lásky vo vzťahu k človeku. Ilustrácie sú jednoduché a významovo dotvárajú udalosti z pasáží kníh Starého zákona, v ktorých sa pre stručnosť autorky sústredili najmä na dejovú líniu. Bibliu prerozprávali dnešným jazykom, pridali k nej vysvetľujúce dvojstrany, kde sa čitatelia dozvedia faktografické informácie z danej histórie, zvykov, práce a stravovania, ale nájdu tu aj výklad náboženskej symboliky a mapky. Okrem Adama a Evy tu má miesto Noe a potopa, takisto príbeh o Abrahámovi, známy Jakubov sen o rebríku do neba, o Jozefovi, ktorého zradia bratia, no on im napriek tomu neskôr pomôže. Napokon je tu niekoľko príbehov z Mojžišovho života – spomeňme zoslanie Desatora, ďalej zo života kráľov Izraelitov Dávida a jeho syna Šalamúna, až prichádzame ku prorockým knihám, tie už priamo predznačujú príchod Ježiša, a teda aj Nového zákona.

  Druhá časť Biblie určená deťom zachováva kompozičné a ilustračné charakteristiky spomínané pri Starom zákone. Sled najvýraznejších udalostí okolo ústrednej postavy Nového zákona Ježiša Krista dopĺňajú ilustrácie, tiež sú tu strany venované faktom a väčší priestor sa venuje citátom Ježišovho učenia a ich výkladom. Cesta Nového zákona sa odvíja od zázračných okolností narodenia Ježiša mladej dievčine Márii, cez detstvo, krst v Jordáne, verejné účinkovanie, v ktorom sú zahrnuté zásady kresťanského života, modlitba, blahoslavenstvá, zázraky, podobenstvá, ustanovenie Eucharistie. Kniha vrcholí vyrozprávaním Ježišovej mučeníckej smrti, zmŕtvychvstania a zoslania Ducha Svätého. Sympatické je, že končí pre detských čitateľov veľmi povzbudivým výrokom: „Aby ste mohli vojsť do nebeského kráľovstva, musíte byť jednoduchí ako deti.

  Obe knihy zoznamujú so Svätým písmom hravou formou, predostierajú udalosti a osudy podstatne spojené s najdôležitejším posolstvom: Boh miluje všetkých ľudí! Obe knihy sú teda nielen pekné a obsažné, ale môžu sa stať dôležité pri formovaní vnútorného života detí. Vydavateľstvo ich odporúča aj na náboženskú výchovu v rodinnom kruhu a v škole.

-rm-