Recenzia
Prof. JUDr. Michal Gašpar, CSc.
29.05.2008

Intelektuál ako homo politicus - Vincent Šabík

Vincent Šabík:

Intelektuál ako homo politicus

Bratislava, Procom 2007

  Kniha profesora Vincenta Šabíka skúma miesto premýšľajúceho človeka v súčasnej spoločnosti, ktorá sa vyznačuje vysokou mierou špecializácií stavajúcich na čoraz komplexnejšom fonde poznatkov, vedomostí a ich technických aplikácií predovšetkým v službách ekonomizácie. Tá sa stala určujúcim faktorom rozvoja vyspelých spoločností a celej planéty, faktorom, ktorému podliehajú všetky ostatné zložky organizácie, ich života, kultúry vedy a politiky. Spolu s rastúcou komplikovanosťou a komplexnosťou súčasnosti sa do popredia intelektuálneho diskurzu postupne opäť dostáva otázka miesta reprezentantov „ducha“ (intelektuality) v globalizujúcom sa svete a v jeho zrýchľujúcom sa vývine plnom prevratných zmien, ktoré enormne radikalizujú reťazce rozhodovania a konania, ale radikalizujú aj ich dôsledky, osobitne psychosociálne, ekologické a kultúrne. Rastie aj potreba novej kritickej sebareflexie samých nositeľov „ducha“, ktorí sa ocitli na vedľajšej koľaji, pravda, s výnimkou špecialistov, expertov, analytikov, odborníkov a vedcov – reprezentantov funkčnej racionality a inštrumentalizovaného rozumu, účelovej ekonomizácie poznatkov strácajúcej zo zreteľa celok spoločnosti, človeka a sveta, prírody.

  Monografia vychádza z myšlienky gréckeho filozofa začiatkov konštituovania európskej racionality, z Platóna. Podľa nej každý filozof (premýšľajúci človek vymanený z primárnych determinantov života) má do svojho poznávania zahŕňať ideový a sociálny celok (súvislosti) a takto sa stáva aj (teoretickým) politikom. Už tým, že – ako každý človek: člen polis – žije v ľudskom spoločenstve: zoon politikon, v ktorom sa realizuje ako človek, zostáva aj politickým človekom – homo politicus, (teoretickým) politikom. Vždy má do činenia s mocou, čo len s mocou poznania a vedenia. Má teda aj zodpovednosť.

  Diskusia o úlohe filozofov, mysliteľov, vzdelancov, vo všeobecnosti: premýšľajúcich ľudí, ktorú sleduje a historicky rekonštruuje táto kniha, patrí medzi najstaršie v dejinách európskej kultúry. Má etapy oživenia i útlmov, tie súvisia so zdvihmi a pádmi hľadania a formovania princípov spolunažívania ľudí – princípov civilizácie, práva, ľudských práv, kultivácie človeka. Kniha Intelektuál ako homo politicus hľadá úrodný humus historických i aktuálnych pokusov, ich súčasného a perspektívneho zmyslu. V tejto súvislosti priamo i nepriamo odpovedá na otázku: Kto je intelektuál? V druhej časti ponúka typologické portréty zväčša slovenských intelektuálov, ktorí určovali konštituovanie modernej slovenskej polis. Tiež ponúka príklady cefalizácie politickej kultúry, ktorá zostáva naďalej výzvou slovenskej štátnosti, a to aj v podmienkach európskej integrácie a globalizácie.

Prof. JUDr. Michal Gašpar, CSc.